Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
SØRSAMISK ANNONSETEKST

Staeriesdåaktere Snåasesne 0-latjkojne jallh staeriesbaalhkine
Snåasen tjïelte dåakterem ohtsede, 100 % ihkuve sïejhmepraksisinie mij aalka 01.07.24 jallh dan varke gåarede dan biejjien mænngan.


Barkoe lea bïejesovveme Snåasen dåakterekontovrese.  Dåakterekontovresne 3,0 jaepiebarkoeh (daejnie barkojne), staeriesdåaktarasse jïh akten turnusdåaktarasse. Snåasen dåakterekontovren leah staeriesdåakterh ektielæstojne. Snåasen tjïelte dåakterekontovrem eekie jïh jåhta viehkiebarkijigujmie, skïemtjesåjhterigujmie jïh healsoetjaeliejinie, mejtie tjïelte seehtie jïh baalhkam maaksa. Tjïelte dïenesjem jåhta jïh lea seamma stoerre goh betniedåarjoe/per capita-dåarjoe.
 

Daelie hjemmele jåhta goh privaate praksise tjïelten gïehtelimslatjkojne læstoedïedtine latjkoen mietie. Læstoegåhkoe hjemmelasse lea 800. Jis vaajteles maahta tjïeltine staeries baalhkalatjkoen bïjre rååresjidh. Maahta tjïelten laavenjassi bïjre seamadidh lïhkebe latjkoen mietie.
 

Mijjieh sjïeredåakterem ohtsebe sïejhmemedisijnesne jallh dåaktere mij sæjhta jïjtjemse spesialiseradidh sïejhmemedisijnesne. Dåaktarasse mij sæjhta jååhkesjimmiem åadtjodh goh sjïeredåaktere sïejhmemedisijnesne, tjïelte sæjhta sjïehteladtedh ihke dagkeres ööhpehtimmie maahta sjugniehtovvedh maereleslaakan. Maaksoeh spesialiseradæmman sïejhmemedisijnesne edtjieh uvtemes foenteste maaksasovvedh dan staateles latjkoen mietie (staatelatjkoe).

Snåasen tjïelte latjkoem åtna Stïentjen dåakterevaeptine gasketjïelten dåakterevaeptien bïjre iehkedi, jïjji jïh hïelji, jïh obligatovreles meatan årrodh vaeptieöörnegisnie. Dåakterevaeptielaavenjostoe lea Stïentjen dåakterevaeptesne mij lea 6 mïjlh åarjese. Biejjiedåakterevaeptie Snåasesne lea gaskem 08-15.30 aarkebiejjiej jïh tjïelten dåakterh dam dïedtem utnieh.
Ohtsijh tjuerieh kvalifiseradamme årrodh nöörjen autorisasjovnine jïh leavloe bïejesåvva faageles maahtose, dååjrehtæmman, persovneles sjïehtelesvoetese jïh mejtie ohtsije lea væjkele laavenjostedh.

Daerpies hijven daajrojne nöörjen gïelesne.

Ohtsije tjuara vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtse bïjlem nuhtjedh dïenesjisnie.
 
Vielie bïevnesh barkoen bïjre ektievoeten åvtehkistie Ragnhild Moum Agle tlf 99583727.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Åvtelen barkosne aalka tjuara orre vihtiestimmiem polliseste buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken § 5-4, mietie 1. lïhtse.

 
NORSK ANNONSETEKST
Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 01.07.24 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.
 
Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en turnuslege. Snåsa Legekontor eies og drives av Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd.
 
Hjemmelen drives p.t. som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 800 pasienter. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv. Det kan avtales kommunale oppgaver etter nærmere avtale.

Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)

Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer Legevakt om interkommunal legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer legevakt som er ca. 6 mil sørover. Daglegevakt i Snåsa er mellom 08-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger.
Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper forutsettes.
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av enhetsleder Ragnhild Moum Agle tlf 99583727
 
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Snåsa kommune
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Moum Agle
Tittel: Enhetsleder Familiesentralen/Pleie- og omsorg
Telefon: 99583727
E-post: ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Arbeidssted
Stallbakksvingen 2,
7760 SNÅSA