Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Samnanger kommune søkar etter fastlegevikar ved Samnanger Helsetun. Vi trenger vikar snarleg og frem til hausten 2024.
 
Samnanger kommune er ein triveleg kommune med ca 2500 innbyggare.
Helsetunet ligg ca 40 minuttar køfri køyring frå Bergen. Fastlegeheimelen har pr i dag ein listelengde på ca 700 pasientar (listetak 800). Fastlegestillingen utgjer 60-80%. Til heimelen høyrer også ein 20% stilling som sjukeheimslege ved Samnangerheimen. Sjukeheimen ligg 100 m frå legesenteret. Heimelen vert pr i dag drifta av vikar.
 
Stillingen kan snekrast saman etter søkars ønsker.
  
 
Legevakt: 
Samnanger kommune har interkommunalt vaktsamarbeid med Bjørnafjorden kommune på kveld/natt og i helg. Legevaktstasjonen er lokalisert i moderne lokaler i Moberg, Os, og vaktane vert fordelt mellom legane i Samnanger og Os.  
Det er pr i dag lav vaktbelastning, med høve til fleire vakter om ein ønsker. 
  
Legevakt på dagtid, kvardager 08.00-16.00, vert delt mellom dei 4 legane ved Samnanger legekontor. Dagvakt vert lønna med timesats i tillegg til næringsinntekt eller fast lønn. Samnanger kommune har ein 24-7-bemanna First Responder-bil som bistår legen ved utrykning på dagtid.
 
 
Arbeidsoppgåver: 
-Allmennlegeoppgåver i hht fastlegeforskriften 
-Heimelen har ein listelengde på ca 750 pasientar (listetak 800).
-Dagvakt på legekontoret ordinære kvardagar 08.00-16-00 fordelast mellom dei 4 legane.
-Interkommunal legevakt utanom kontorets ordinære åpningstid, lokalisert i Moberg.  
-I utgangspunktet 4 kurative dager som fastlege  
-Til heimelen følgjer 20% stilling som sjukeheimslege ved Samnangerheimen.
  
 
Kommunen kan tilby:  
-Totalt inntil 100% stilling med god fast lønn.
-Timelønn for dagvakt i tillegg til fastlønn.
-Dekning av utgiftar utover refusjonar frå utdanningsfond II til inntil 2 emnekurs pr år.
- Moglegheit for heimekontor.
- Til heimelen høyrer ein 20% stilling som sjukeheimslege ved Samnangerheimen. (Sjukeheimen ligg 100 m frå legekontoret).  
-Dyktige kolleger og triveleg arbeidsmiljø på legekontoret.
-Dyktige og hyggelege samarbeidspartnare også ellers i helsesektoren og kommunen. 
-Tilsette blir meldt inn i KLP. Med offentleg tenestepensjon får du ei av Noregs beste pensjonsordninger. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 
-Næringsdrift kan diskuterast om ønskeleg.
 
-3 fastlegar har pr i dag 8.2-avtale der kommunen står for den totale drifta av legekontoret. Ved næringsdrift har legane ingen utgifter til driften av kontoret.
Legane beheld næringsinntekten uavkorta. Kommunen beheld basistilskotet.
Legane får mellom anna praksiskompensasjon for kommunal bistilling (jfr Særavtalen SFS2305) og god timelønn for dagvakt.
  
 
- Kommunen er registrert utdanningsverksemd og kan inngå ALIS-avtale med søkjar om ønskeleg.
 
 
Kvalifikasjonar: 
 
- Lege med norsk autorisasjon 
- Rett til trygderefusjon i Norge 
-Spesialistgodkjenning i allmennmedisin er ønskeleg.  
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt.
- Gode norsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg.
- Førarkort klasse B
- Godkjend politiattest, jfr helsepersonellova 
- Gode evner til samarbeid med kolleger og pasienter. 
- Personlege eigenskapar vert vektlagt. 
- Generelle datakunnskaper. 
 
Det vert krevd politiattest ved tilsetting.
 
 
Søknadsfrist: snarleg 
 
 
 
 
For meir informasjon eller ein uformell prat om stillingen, ta kontakt med: 
 
Kommuneoverlege Samnanger kommune 
Edle Margrethe Nøss 
Mail: edle.margrethe.noss@samnanger.kommune.no 
Telefon: 56589100 / 90209108 
 
Einingsleiar Helse
Åse Waage Tveit
Mail: ase.waage.tveit@samnanger.kommune.no
Telefon: 56589107 / 91641497
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Samnanger kommune
Sektor Helse og Omsorg
Kontaktperson
Navn: Edle Margrethe Nøss
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 56589100/90209108
E-post: edle.margrethe.noss@samnanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Samnanger
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Samnanger legekontor
Tyssevegen 108
5650 TYSSE