Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 
Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin og tilbyr et sømløst utdanningsløp.

Avgiftningsenheten i Arendal har ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

Enhet for avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser, inkludert ei akutt seng.  Vi gir medisinsk forsvarlig avgiftning, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Eventuelt spesialist i allmennmedisin da avdelingen ofte jobber i skjæringspunkt mellom rus, psykiatri og somatikk 
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig. Evt nordisk språk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og ansvarsfull overlege som har interesse for rusfaget

Vi tilbyr
 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår er i utvikling og har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Vi har digitale legemøter ei gang i uka og fysiske møter annen hver måned
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Familievennlig arbeidsforhold. Pr. tid dagarbeid og ingen vaktbelastning 
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Kontaktperson
Navn: Torunn Irene Viddal Vimme
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 37 01 95 96
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avgiftningsenheten, Arendal
Rykeneveien 106,
4824 BJORBEKK
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image