Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Haugesund sjukehus har ledig fast stilling som overlege i lungesjukdomar. Ønska ansettelsestidspunkt er mars 2024, men tidspunkt kan evt endrast etter avtale. 

Haugesund sjukehus har klinikkar for medisin, kirurgi, psykisk helsevern og medisinsk service (inkl.radiologi, klinisk kjemi og patologi). Medisinsk klinikk omfattar indremedisin med greinspesialistar i dei fleste fagområda samt nevrologi, barn, rehabilitering og lærings- og meistringssenter. Klinikken er godkjend som utdanningsavdeling for indremedisin, nefrologi, kardiologi, lungesjukdomar, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og blodsjukdomar. 
Innan indremedisin har vi ca 20 legar i spesialisering og ca 25 overlegestillingar. I mottak er det siste året ansatt eigne vaktoverleger på dagtid. 

Fagområdet lungesjukdomar er organisert under Hjarte- og lungeavdelinga som igjen er ein del av medisinsk klinikk. Det er pr i dag 13 sengeplassar som er regna under fagområdet lungesjukdomar. Totalt sett dekker seksjonen det aller meste av fagfelta innan lungesjukdomar.

Det er høg aktivitet ved Lungepoliklinikken som har ansvar for utreiing og oppfølging av pasientar med lungesjukdomar i regionen. Det er etablert eigen lungeutredningspoliklinikk for å gje raskare pakkeforløp for lungepasientar. Det er eit godt fagleg miljø innanfor fagområdet lunge. Det er per i dag 4 overlegestillingar der 3 av desse er besett av erfarne lungeleger. Frå mars -24 oppretter vi enda ein stilling slik at det blir totalt 5 overlegestillingar.  Det er fleire legar  i utdanning innan indremedisin. Det er tett samarbeid med spesialsjukepleiarar innan lunge. Deltaking i felles indremedisinsk vaktlag vil vera del av stillinga. Dette inkluderar også dagvakt/visittgang på MIO (medisinsk intermediær overvåking) der ein er i ferd med å etablere eigen NIV (non-invasiv ventilasjon) eining. 


Arbeidsoppgåver

 • Dagteneste ved Lungepoliklinikk og lungepost. 
 • Vaktarbeid inkludert dagteneste på MIO.
 • Overlegane går pr i dag 12-delt vakt i felles indremedisinsk vaktlag.
 • Samarbeid på tvers av avdelingar og tverrfaglege yrkesgrupper.

 

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer ein lege som er godkjend spesialist i lungesjukdomar, eller som er i utdanning og kan få spesialistgodkjenning innan 1-2 år. 
 •  Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad

  Personlege eigenskapar

  • Du har engasjement for fagfeltetet /pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din.
  • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeidar målretta og strukturert.
  • Du kommuniser og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer.
  • Personlege eigenskaper vil bli tillagt avgjerande vekt.

   

  Vi tilbyr

  • Eit høgt fagleg nivå med rom for ytterlegare kompetanseutvikling.
  • Ein aktiv avdeling med spanande og utfordrande oppgåver.
  • Eit godt arbeidsmiljø.
  • Å legge til rette for forskning og utvikling.
  • Organisert internundervisning i lungesjukdommar og i indremedisin.
  • Arbeids- og lønnsvilkår etter lokal overeinskomst og individuell avtale. 

   

  Andre opplysningar

  • Reiseaktivitet: Ingen reiseverksemd til andre sjukehus er påkrevd
  • Vi vil kunne bistå med å finne bolig i ein overgansperiode på 6 mnd.

   

   

  Mangfaldserklæring

  Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Helse Fonna HF
  Kontaktperson
  Navn: Eva Karin Schmidt
  Tittel: Avdelingsleiar
  Telefon: 45223879
  E-post: eva.karin.schmidt@helse-fonna.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Lunge leger Hgsd, Helse Fonna HF
  Karmsundgata 120
  5528 Haugesund
  Søk på stillingen