Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Masfjorden kommune har ledig stilling som fastlege med fastløn, og kommunen tilbyr gode løns- og arbeidsbetingelsar. Me søkjer primært etter spesialist i allmennmedisin, men lege i spesialisering er også velkommen til å søkje.
Stillinga er knytt til Masfjorden legekontor. Kontoret har 3 fastlegeheimlar og ein LIS1-stilling. Alle fastlegane er fastløna. Legekontoret ligg i nye Fensfjordbygg på Hosteland, og er bemanna med helsesekretær,bioingeniør og sjukepleiarar. Me nyttar for tida journalsystemet Infodoc.

Arbeidsoppgåver fastlege
Fastlegeliste ca. 5-600 pasientar
Det er for tida ingen allmennmedisinske offentlege oppgåver lagt til stillinga.
Fastlege deltek i Nordhordland legevakt (NLV) med 2-3 vakter i månaden. NLV er interkommunal legevakt for 6 kommunar i
Nordhordland, stasjonert i Helsehuset i Knarvik.

Me tilbyr
Fastløn etter avtale
Arbeidstid etter avtale
Høgt fagleg nivå i våre tenester og eit kreativt og utviklande fagmiljø
Eit arbeidsfelleskap med ein lett og god tone
Samlokalisering i nytt kontorfellesskap, og tett samarbeid med andre kommunale helsetenester
Pensjonsordning i KLP
Hjelp til å skaffe bustad
Barnehageplass

Kvalifikasjonskrav
Offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon
Ynskjeleg med spesialitet i almennmedisin og/eller samfunnsmedisin
Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt (Nordhordland legevakt gjennomfører kurs)
Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Har du anna morsmål enn norsk er kravet B2
Førarkort klasse B, og disponere eigen bil
Godkjend politiattest, jfr helsepersonellova, før tiltreding i stillinga
Personlege eigenskapar vert vektlagt

Personlege eigenskapar
Evne til å arbeide sjølvstendig
Gode evner til samarbeid med kollegaer, hjelpepersonell, pasientar og pårørande
Gode evner til kommunikasjon
Fleksibel og løysingsorientert
Kunne bidra til eit godt miljø - både fagleg og sosialt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Masfjorden kommune
Kontaktpersoner
Telefon: 56166300
Navn: Ida Eide
Tittel: Leiar helseavdelinga
Telefon: 56166300
Navn: Oddvin Neset
Tittel: Helse- og omsorgsleiar
Telefon: 90609941
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Masfjorden legekontor, adresse Hosteland
Fensfjordvegen 615
5986 HOSTELAND