Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fastlegeheimel på Nordfjordeid i Stad kommune.
Kommunen har to legekontor og tolv fastlegeheimlar samt ei stilling for Lis1. Begge kontora er drifta av kommunen og det er ikkje knytt kostnadar til oppstart i heimelen (goodwill). 

Eid legekontor har eit godt fagmiljø der 3 av legane våre er spesialistar i allmennmedisin og dei andre 6 legane har ALIS avtale. Alderssamansettinga er mellom 30 til 60 år og listestorleik på fastlegelistene ligger mellom 700 - 900. ALIS legane våre har 700 pasientar på sine lister. 
Legekontoret er godt utstyrt med mellom anna spirometri, EKG, 24-t BT, akuttrom/sårskifterom og legevaktbil. Fastlegane har gruppepraksis og er sjølvstendig næringsdrivande. Alle har forsterka 8.2 avtale. dvs at kommunen held lokale, utstyr og hjelpepersonell i byte mot basistilskotet og legane er gjennom avtalen sikra økonomisk kompensasjon inntil 16 dagar ved fråvær grunna eigen eller barns sjukdom og inntil 10 kurs dagar per år. 
Stillinga er tredelt og omfattar kurativt arbeid, legevaktarbeid og offentlege arbeidsoppgåver. Den kommunale daglegevakta frå kl 08:00 - 16:00 måndag til fredag fordelast mellom dei 10 legane ved kontoret. Legevakt på kveld, natt og helg er ved interkommunal legevakt lokalisert på Nordfjord sjukehus. Vaktbelastninga her er omlag 3 vakter per månad med vaktlengde på maksimalt 9 timar. Legane får fastløn for alle timane på interkommunallegevakt og legevakta er alltid bemanna med 2 sjukepleiarar. Samlokalisert med legevakta er 5 kommunale ØHD sengeplassar. 

Kommunale bistillingar etter gjeldande avtalar inntil 7,5 timar per veke..
Legekontoret nyttar Infodoc EPJ og Melin betalingssentral
Det er tilsett 8 årsverk som hjelpepersonell inkludert avdelingsleiar. Hjelpepersonell har brei erfaring og kompetanse som sjukepleiarar, bioingeniør og legesekretær. Vi har vore med i piloten primærhelseteam og har det med oss i den vidare drifta ved kontoret.  
På Nordfjordeid ligg sjukehus med indremedisinsk døgnavdeling, laboratorium, røntgen, skadepoliklinikk, samt døgntilbod på distriktspsykiatrisk senter og ruspost. Sjukehuset har tilbod om institusjonsteneste til ALIS legar etter ny utdanningsmodell. 
Fastlegar har dei seinare åra fått fleire oppgåver og det har vore behov for å auke tal fastlegeheimlar, samt redusere listelengdene. Desse endringane har også ført til auka behov for støttetenester i resepsjon og laboratorium. Stad kommune har i samarbeid med legane våre jobba målretta for å få ned arbeidsbelastninga og gje fastlegane ein betre arbeidskvardag og vi ønskjer akkurat DEG med på laget vårt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stad kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Linda Gotteberg
Tittel: Einingsleiar helse
Telefon: 41694203
E-post: linda.gotteberg@stad.kommune.no
Navn: Thomas Vingen Vedeld
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97004492
E-post: thomas.vingen.vedeld@stad.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Eid legekontor
Bøen 1
6770 NORDFJORDEID
Søk på stillingen