Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker LIS 2/3 som er under spesialiseringsløp innen rus - og avhengighetsmedisin. Dette er en 100% stilling fast stilling.

LAR Helse Stavanger har to poliklinikker; LAR Øst og LAR 78. Vårt felles oppdrag er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i foretaksområdet. Vi har til sammen ansvar for ca. 609 pasienter. 
LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske helse, i tillegg til oppfølging av somatisk helse i nært samarbeid med fastlegen til den enkelte. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinsk faglig forsvarlig foreskriving. Vi har et tett samarbeid med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Pasientforløp TSB gir rammene for vårt ansvarsområde sammen med nasjonale retningslinje for LAR-behandling og LAR-forskriften. 

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser med fokus både på avhengighetsproblematikk, psykisk- og somatisk helse. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoedukasjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT og traumestabilisering. LAR er et fagfelt i stor utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR 78 har 21 stillinger med et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner og mellom ulike tjenestenivå. 
LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Avdelingen består av 9 enheter som gir differensiert tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen fra 15 år og oppover, samt deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling, samt nylig oppstartet Akuttpost TSB. 

Deltakelse i vaktlag. Det er etablert et vaktlag for TSB som betjener ARA og deres døgnavdelinger. Det er startet med et bakvaktslag og det planlegges snarlig oppstart av et forvaktslag. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • LIS 2/3 sitt arbeid vil i hovedsak bestå i å foreta samtaler med pasient, oppfølging av medisinsk behandling, utredning av fysisk helse i nært samarbeid med fastlege og utredning av psykisk helse i samarbeid med overlege og psykolog. Virksomheten er organisert som en poliklinikk. LIS 2/3 vil jobbe i et tverrfaglig behandlingsteam. Undervisning og veiledning av andre faggrupper i poliklinikken kan også påregnes. 
 • Deltakelse i vaktlag for TSB
 • Avdelingen ønsker en LIS 2/3 som har interesse og engasjement i forhold til integrert behandling av samtidig rusproblemer og psykiske lidelser. Den som ansettes vil være en sentral ressurs i utredning og behandling av pasienter ved poliklinikken.  
 • Vi ønsker en LIS 2/3 som også er nysgjerrig på å øke egen kunnskap/ kompetanse innenfor fagområdet og som ser viktigheten av å bidra med en kunnskapsformidling innad i poliklinikken, i samarbeid på tvers av de 8 enhetene i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling som utgjør ARA og i samhandling med andre aktører.
 • Kontakt med fastleger, psykiatrisk klinikk og somatiske avdelinger ved sykehuset vil også være en viktig del av arbeidet.
 • Må forvente noe ambulant virksomhet.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Avdelingen ønsker LIS 2/3 som er under spesialisering i rus- og avhengighetsbehandling, som er interessert i fagfeltet og engasjementet i forhold til integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser.
 • Kunnskap om rusmiddelmedisin
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig vidergående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt  i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Interesse for feltet og kunnskap om rusmisbruk kombinert med somatiske og psykiske lidelser. 
 • Søker bør ha sertifikat 

Personlige egenskaper

 • Søker bør like varierte utfordringer og ha gode samarbeidsevner. 
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer tydelig og forstålig ovenfor pasienter, pårørende, kollegier og samarbeidspartnere.
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kunne delegere og følge opp tildelte oppgaver.
 • Fleksibel og løsningsorientert.  
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr

 • Ansvarsfullt arbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen 
 • Du vil få veileder i tråd med kravene til spesialistutdanningen, samt følge pålagt undervisning
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum i ARA 
 • Høyt faglig nivå 
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Medlemskap i KLP
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet med fordypningsgrupper innenfor flere fagområder
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring 
 • Gode velferdsordninger som bl.a.turgrupper og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Bente Sikveland
Tittel: Leder
Telefon: 402 40 758
E-post: bente.sikveland@sus.no
Navn: Màrta Sofia Karlsson Soland
Tittel: Overlege
Telefon: 51 51 29 38
Arbeidssted
LAR Helse Stavanger - Poliklinikk LAR 78
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image