Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sagene lokalmedisinske senter har ledig fastlønnet stilling som fastlege fra januar.
Vi ønsker primært spesialist i allmennmedisin for å erstatte fratredende lege. 
Sagene lokalmedisinske senter er et kommunalt allmennlegekontor hvor legene er fastlønnet og ansatt i bydelen. Senteret er spesielt tilrettelagt for personer i Bydel Sagene som har behov for sammensatte helsetjenester overtid. Samtidig er det et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere.
Vi er et primærhelseteam hvor formålet er å bedre tilgjengeligheten til primærhelsetjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og brukere med store og sammensatte behov, samt å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

Senteret har ansvar utover vanlige fastlegetjenester. Dette omfatter blant annet smittevern, migrasjon, helsestasjonsarbeid og samarbeid med psykisk helsetjeneste i bydelen.

Sagene lokalmedisinske senter er et veldrevet og travelt legesenter med trivelig arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere. Det er 8 legehjemler ved senteret, hvorav 5 er spesialister i allmennmedisin. Vi har 3-4 helsesekretærer samt sykepleier og smittevernsykepleier. Vi har også 2 turnusleger.
Legesenteret har gode kvalitetssikringssystemer og rutiner. Vi bruker CGM Allmenn journalsystem. Betalingsautomat og fakturaoppfølging fra Convene. Legesenteret har et godt utstyrt laboratorium, data basert EKG, spirometri og 24 t BT og håndholdt ultralyd.
Vi holder til i nye og moderne kontorer i Vitaminveien 4. Vi er samlokalisert med helsestasjonen, bydelsadministrasjonen, enhet for psykisk helse og rus, barnevernet og hjemmesykepleien. 
Se ellers vår nettside sagene-lokalmedisin.no

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for 800 innbyggere.
 • Andre allmennmedisinske oppgaver i 20-40% av arbeidstiden.
 • Veilederansvar ovenfor ALIS og LIS1
 • Arbeidsoppgavene kan endres.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller nær fullført spesialisering i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Evne og vilje til å veilede ALIS og LIS1.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Interesse og vilje til teamarbeid og erfaringsdeling samt å bidra positivt til faglig utvikling blant annet med internundervisning.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest.
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor:
 • HPR-nummer 
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei) 
 • Er du godkjent spesialist i allmennmedisin? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)? 
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)? 
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)? 
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)? 
   
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Faglig engasjert og med ønske om å utvikle seg videre.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i team, og god på samarbeid på tvers av yrkesgrupper og fag.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
 • Fastlønnet stilling som fastlege med regulert arbeidstid.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktperson
Navn: Arne Olav Fagermoen
Tittel: assisterende bydelsoverlege og seksjonsleder
Telefon: 99637362
E-post: E-post:arne.olav.fagermoen@bsa.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Sagene lokalmedisinske senter
Vitaminveien 4
0401 OSLO