Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Haukeland universitetssjukehus, Klinikk sikkerheitspsykiatri har no ledig stilling som overlege. Det er 5 seksjonar ved Klinikk Sikkerheitspsykiatri. Regional sikkerheitspost (RSA), Lokal sikkerheitspost (LSA), Seksjon for fengselshelseteneste, Sikkerhetspolikliniken og Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri. Sengepostane RSA og LSA tar imot personar med alvorlege sinnslidingar og stor risiko for alvorleg valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk. LSA har i dag 8 sengeplassar, men skal etter plan ha 10 plassar fra 01.01.24. Judisielle døgnobservasjonar på oppdrag frå retten er og ei viktig oppgåve for klinikken.
Stillinga er knytta opp til lokal sikkerheitspost.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av psykiske lidingar.
 • Utgreiing av risiko for vald.
 • Ansvar for vedtak etter psykisk helsevernlova.
 • Gi rettleiing til øvrig personell og delta i det tverrfaglege arbeidet ved klinikken.
 • Undervising og rettleiing til kommunale helsetenester og øvrig spesialisthelseteneste.
 • Arbeidsoppgåver tilknytta rettspsykiatriske døgnobservasjonar.
 • Det kan bli aktuelt å ta oppgåver i poliklinkk ved behov.

Kvalifikasjonar

 • Medisinsk embetseksamen med spesialitet innen psykiatri, eller i sluttfasen av spesialistutdanning
 • Interesse for rettspsykiatriske emne.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både skriftleg og muntleg.
 • God formidlingsevne

Personlege eigenskapar

 • Inkluderande samarbeidsstil
 • Høg grad av etisk- og fagleg ansvarsbevissthet
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Kan trivast med å arbeide i team med ei krevjande pasientgruppe

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit fagfelt som gir gode utviklingsmoglegheiter for den rette person
 • Eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Gode høve til deltaking i interne og eksterne kurs/ konferansar
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Agnete Fossbakk
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 55958541
E-post: agnete.fossbakk@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern/ Klinikk for sikkerheitspsykiatri/ Avdeling sikkerheit, Helse Bergen
Sandviksleitet 1
5036 Bergen