Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kan du tenke deg å jobbe som rettsmedisiner?

Vil DU bli vår nye kollega i landets største fagmiljø innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin?

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus, utføres årlig ca. 1400 rettsmedisinske obduksjoner, noe som gir seksjonens leger bred og variert erfaring med undersøkelse av plutselige, uventede dødsfall, drap, selvmord og dødsfall etter ulykker. På oppdrag fra politiet eller rettsvesenet gjøres også vurderinger av skader hos levende som har status som fornærmet eller siktet i straffesaker, enten ved å gjøre en rettsmedisinsk klinisk undersøkelse eller ved å utarbeide en sakkyndig uttalelse basert på journalopplysninger og politietterforskning.
Legene deltar for øvrig ved politiets åstedsundersøkelser og rekonstruksjoner etter straffbare handlinger, ved rettsforhandlinger i straffesaker, er involvert i forskning og undervisning og utfører dødsstedsundersøkelser, et frivillig helsetilbud til foresatte ved plutselig og uventede dødsfall hos barn under fire år.
Seksjonen har rundt 40 ansatte; herunder leger, obduksjonsteknikere, laboratorieingeniører, administrativt personell, forskere, forskningsstipendiater og dødsstedsutredere.

Det foreligger foreløpig ikke spesialitet i rettspatologi og klinisk rettsmedisin, men seksjonen gir systematisk utdanning i fagfeltet med siktemål å oppnå kompetanse på spesialistnivå. Seksjonen har for tiden kun beredskapsordning relatert til dødsstedsundersøkelser. Det kan bli innført annen beredskapsordning for legene i fremtiden. Det pågår flere forskningsprosjekter ved avdelingen og vi ønsker å tilrettelegge for at leger kan delta i forskning. Det vil innen kort tid bli opprettet en 50% stipendiatstilling for lege hos oss. Stillingen er knyttet til et prosjekt om plutselig hjertedød. Nytilsatte er velkomne til å søke.

Vi rekrutterer nå til 2 faste stillinger som Lege i opplæring (siden vårt fagfelt ennå ikke har en spesialitet bruker vi benevnelsen Lege i opplæring i stedet for Lege i spesialisering). Tiltredelse ca 1.1.24 og 1.3.24, eller etter nærmere avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som sakkyndig innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin, herunder rettslige obduksjoner, rettsmedisinske kliniske undersøkelser, sakkyndig uttalelser, åstedsundersøkelser og annet rettsmedisinsk legearbeid som tilligger seksjonen.
 • Mulighet for å delta i forskning
 • Undervisning internt i fagmiljøet og eksternt hos politiet og andre interessenter.
 • Eventuell deltakelse i beredskapsordninger
 • Sakkyndigoppdragene medfører rettsoppmøter i varierende omfang og type. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege er et krav.
 • Fullført turnus/læringsmål LIS 1 er et krav.
 • Erfaring fra øvrige relevante fagområder som f.eks. patologi, radiologi og andre laboratoriefag eller klinisk arbeid i for eksempel pediatri, gynekologi, kirurgi og allmennmedisin vektes positivt. 
 • Tidligere deltagelse i forskning vektes positivt.
 • Svært gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig, i norsk og engelsk er et krav, og du må kunne strukturere og presentere informasjon tilpasset behovet og forståelsesnivået til våre oppdragsgivere.
 • I disse stillingene får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. De som får tilbud om ansettelse må derfor fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som gis.
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt:
 • Du er en typisk lagspiller, som er tilpasningsdyktig og med svært god evne til å skape gode relasjoner rundt deg.
 • Arbeidet krever høy integritet og evne til å arbeide metodisk, nøyaktig og effektivt i tverrfaglig miljø og krever svært gode evner til planlegging og styring av oppdrag og forskning.
 • Du må kunne håndtere tidvis høyt arbeidspress og mange sterke inntrykk.
 • Oppgaver i sakkyndigvirksomheten er delvis hendelsesstyrt og krever stor grad av fleksibilitet og svært god evne til samarbeid.
 • Du må kunne arbeide med mange og ulike saker og arbeidsoppgaver parallelt.
 • Vårt fagområde, rettspatologi og klinisk rettsmedisin, er meget omfattende, og det forventes at du lærer nye oppgaver og tilegner deg ny informasjon på en effektiv måte.
Vi tilbyr
 • Fast stilling som lege
 • Spennende og givende oppdrag for politiet, påtalemyndigheten og domstolene
 • Fagutvikling
 • Mulighet for å delta i forskning
 • Som medarbeider i rettspatologi og klinisk rettsmedisin blir du del av en avdeling som også er landsledende innen rettstoksikologi og rettsgenetikk.
 • Ikke minst så blir du en del av et team som er gitt viktige samfunnsoppdrag
 • Lønn og andre betingelser etter avtale innenfor Oslo Universitetssykehus HF sine overenskomster.
 • En arbeidsplass sentralt i Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst-program  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Arnestad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23013011
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Rettspatologi, sakkyndighet og forskning, Oslo universitetssykehus HF
Gaustadalléen 30
0373 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image