Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å videreutvikle et etablert Rus-FACT team på Oslo vest?

Diakonhjemmet sykehus søker faglig dyktig og utviklingsorientert spesialist i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri til 100% fast stilling i et etablert Rus-FACT vest.

Stillingen er ledig fra 01.01.24, og er en fast stilling.

Rus-FACT vest er et tilbud til personer med alvorlige rusmiddelproblemer og langvarige og/eller sammensatte hjelpebehov som krever samtidig og arenafleksibel innsats fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Rus-FACT Vest er et samarbeidsprosjekt mellom de tre vestlige bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, Velferdsetaten og Diakonhjemmet sykehus.

Tilbudet retter seg særlig mot personer som på grunn av sine samlede vansker ikke nyttiggjør seg det ordinære tjenestetilbud, for eksempel på grunn av for stor ustabilitet, manglende oppmøte eller livsbetingelser som hindrer endring. Teamet er bemannet med tverrfaglig personell fra bydel og sykehus, som sammen skal bidra til å sikre helthetlig og samtidig helsehjelp til sine brukere.

Overlegen i teamet utfører sitt daglige kliniske arbeid i FACT teamet som har lokaler i Bygdøy Alle 23 og vil være ansatt ved Enhet for rus og psykiatri, som er organisert under Voksenpsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Overlegen vil inngå i kompetanse- og personalfellesskap med øvrige medarbeidere i enheten, samt medarbeidere i voksenpsykiatrisk avdeling generelt. Dette vil medføre deltakelse i enhetens faglunsj og ved avdelingens internseminarer. Overlegen vil være sentral i driften av teamet ifht felles faglig forståelse, sammen med teamleder og psykologspesialist. Videre vil overlegen være en sentral premissleverandør i videreutviklingen av behandlingstilbudet til en sårbar gruppe.  

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Enhet for rus og psykiatri er en ruspoliklinikk innen TSB som har ansvar for tverrfaglig utredning og behandling til personer med rusmiddellidelser i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Enheten samarbeider tett med OUS og øvrige institusjoner som tilbyr døgnbehandling innen TSB.    


Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser, samtidige psykiske lidelser, somatiske og medisinske tilstander og sammensatte psykososiale vansker.
 • Arbeid med prioriteringer og inntak til Rus-FACT.
 • Bidra aktivt til etableringen av det nye teamet gjennom teamarbeid, veiledning, undervisning og etablering av nye relevante faglige prosedyrer.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Ø-hjelpsarbeid.

Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin.
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid i FACT teamet.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • Kjennskap til Motiverende Intervju som behandlingsmetode.
 • Erfaring med bruk av strukturerte utredningsverktøy.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager  
 • Gode ordninger for videre og etterutdanning.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Thomas Mengshoel
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Håkon Sverre Lycke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO