Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det norske NATO-bidraget  i Litauen (NSE) søker nå lege til kontingent 15 og 16. som vil være i 2024 og 2026. 

Mange av de som deltar i operasjoner i utlandet er fast ansatt i Forsvaret. Forsvaret har også behov for de som har sivil jobb til vanlig, men som kunne tenke seg en periode på 3-6 måneder som lege i Enchanced Forward Presence (eFP) i Litauen.

Som lege i NSE skal du primært fylle funksjonen som lege på den norske sykestuen i tett samarbeid med NSE-sykepleier. Kommandomessig er stillingen underlagt sjef NSE. Hovedstyrken har også egen lege og sykepleier som er vognoppsatt og er med fullt ut i felt på øving og trening.
Får du en stilling og skal tjenestegjør i en stilling i NATO kommando- og styrkestruktur som er deployerbar så er det obligatorisk med oppsetning (forberedelse) ved Nasjonalt støtteelement (NSE) eller unntaksvis Crisis Establishment-kurs (CE-kurs) på Elverum.
Året deles inn i to kontingenter, men leger kan søke om å tjenestegjør i 3 eller 6 måneder.
Kontingent eFP 15
Opptrening i Norge har startet - og utreise er i uke 4/5 i 2024 og redeployering i uke 30/31 i 2024.
Kontingent eFP 16
Opptrening i Norge fra uke 18 i 2024 . Deployering i uke 30 i 2024 og redeployering i uke 34/5 i 2025. 
Tidspunktene kan bli justert. Med forbehold om forlengelse av NATO bidraget vil planen være den samme for kontingentene ut 2025 og 2026.
Lurer du på noe vedrørende stillingen er du hjertelig velkommen til å ringe for en avklarende prat.
Det blir fortløpende vurdering av søknadene. Derfor bør en sende inn søknad så snart som mulig, dersom en ønsker tjeneste i eFP, og ikke vente på søknadsfristen. Dette fordi at Trenregimentet håper på  flere kandidater som kan fylle avdelingens behov for legestillinger i våre kontingenter fremover.

ARBEIDSOPPGAVER
 • Utøve tjeneste som lege
 • Delta i eller bidra til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en landoperativ avdeling.
 • Delta i internasjonal innsats
 • Undersøke diagnostisere og behandle pasienter
 • Utøve medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling
 • Undervise innen medisinske emner
KVALIFIKASJONER
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1(LE)
 • Full rekvisisjonsrett
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og være/kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ Nato Secret før tiltredelse
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B2 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i lavrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysisk test med krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
 Det er ønskelig med:
 • Kjennskap og erfaring fra operativ sanitetsavdeling og tjeneste i internasjonale operasjoner vil bli vektlagt.
 • Tidligere tjeneste som vernepliktig Akademisk lege i Forsvaret
 • Fullført førstegangstjeneste og bestått grunnleggende soldatutdanning (GSU). 

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Nøyaktighet og gode samarbeidsevner
 • Trives i ett hektisk miljø
 • Initiativrik og utviklings orientert
 • Komfortabel med krevende og sammensatte arbeidsoppgaver.

FORSVARET TILBYR
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i ett godt kollegialt miljø.
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Lønnen under ett oppdrag i internasjonale operasjoner består av grunnlønn samt misjons utenlands og familietillegg.
Stillingen er lønnsfastsatt med kr 59 975 + fast rekrutteringstillegg for lege som er 39 715 + variabelt kompetansetillegg (erfaringsbasert) fra kr 8500 til 17 000 pr mnd - i sum tilsvarende  fra kr 108 190 - 116 690 sum pr måned i grunnlønn.
I tillegg kommer misjonstillegget som er en kompensasjon for risiko ulempe beredskap og høy arbeidsbelastning og satsen er pr i dag 20 368
Utenlandstillegget dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet og satsen er pr 19 250.
Familietillegget er ett ekstratillegg på kr 7500 per måned for de som har barn inntil 18 år i husholdningen. En fullstendig oversikt over lønn og vilkår vil du få før du signerer kontrakt.
Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater og resultat av intervju vil være ett av kriteriene i utvelgesprosessen. Personlig egnethet vil vektlegges.

OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren med om lag 900 ansatte og vernepliktige har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken velferd idrett allmenn helsetjeneste skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren.  I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger allierte og sivile myndigheter grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn kulturell bakgrunn hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Lund
Tittel: Overlege i Trenregimentet
Telefon: 48121036
Navn: Helga Hol
Tittel: Personalsjef Trenregimentet
Telefon: 40029701
Hjemmeside
Arbeidssted
Rukla, Litauen
55286 RUKLA
lithuania