Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik (DPS) har ca 215 årsverk og består av åtte kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik (tre enheter), Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik samt Enhet for merkantile tjenester.
DPS har per dags dato tre FACT-team; på Hadeland, i Valdres og på Gjøvik/Toten/Land.

Avdelingen har områdefunksjon i Sykehuset Innlandet HF for døgnbehandling av spiseforstyrrelser og gruppebehandling av OCD.

DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder mer tematisk organisering av poliklinikk og ser på hvordan vi skal styrke samhandlingen med kommunene i inntaks- og avklaringsarbeidet og i behandlingsforløpene. Vi har bl.a. nylig besluttet å samle Felles inntak, Tidlig avklaringsteam og Akutt ambulant team i en felles Inntaks- og avklaringsenhet, jf anbefalinger i Ekspertutvalgets rapport "Forenkle og forbedre" (2023). 50 % av seksjonsoverlegestillingen vil være knyttet til oppgaven som avklaringsansvarlig overlege i denne enheten. Du som blir tilsatt i stillingen får derfor muligheten til å være med å forme nye forløp og nye måter å jobbe på for spesialister og andre behandlere, jf Helsepersonellkommisjonens rapport om bl.a. knapphet på kvalifisert personell.

Stillingen er organisatorisk plassert i stab hos enhetsleder, og det er faste møter med seksjonsoverlege, psykologfaglig ansvarlig i poliklinikk, avdelingsoverlege/medisinsk faglig rådgiver og psykologfaglig rådgiver for avdelingen.

Er dette noe du synes høres spennende ut å være med på,  er seksjonsoverlegestillingen ledig fra 1. januar 2024, og du oppfordres til å søke. Ta gjerne kontakt med enhetsleder/avdelingsoverlege dersom du vil vite mer.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med andre være en pådriver i utviklings- og implementeringsarbeid
 • Delta i aktuelle samarbeids- og koordineringsmøter for poliklinikkene og andre samarbeidsfora
 • Avklaringsansvarlig overlege i Inntaks- og avklaringsenheten
 • Ivareta rådgiverfunksjonen i saker som gjelder medisinskfaglige spørsmål
 • Bidra til at den medisinskfaglige virksomheten er i tråd med gjeldende
  lovverk, anerkjente standarder, etiske retningslinjer og i tråd med avdelingens
  strategi, kvalitetspolitikk og mål
 • Bidra til at klager på behandling blir håndtert etter gjeldende retningslinjer
 • Bidra til at undervisning og veiledning av leger under utdanning ivaretas etter gjeldende
  retningslinjer
 • Bidra til at poliklinikkene følger forskrift om pasientjournal § 6 og Helsepersonelloven § 39
 • Klinisk aktivitet

Kvalifikasjoner

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri - LIS 3 på slutten av sin spesialisering i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra kommunehelsetjeneste vil være en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Like å samarbeide og skape resultater sammen med andre
 • Gjennomføringsevne
 • Innovativ og nytenkende
 • Fleksibel og omgjengelig
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • En utviklingsorientert avdeling som jobber planmessig med kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Om det er ønskelig kan deltakelse i avdelingens vaktordning tilbys
 • Avtale om utvidet arbeidstid kan bli aktuelt

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Trude Fossumstuen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48058054
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90224635
Arbeidssted
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 2, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik