Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du vere med å etablere Tverrfagleg helsekartleggingsteam i Bergen? Dette er eit nytt tilbod som skal sikre at barn som treng det mest, får tilbodet dei treng!

Lege til Tverrfagleg helsekartleggingsteam i Bufetat. Vi treng  til saman 1 lege i 100% eller to legar i 50% stillingar inn i desse teama.

Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssukehus er landets nest største klinikk for barn og unge. Vi har både lokale, regionale og nasjonale oppgåver og dekker alle områda innan barnesjukdommar. Vi har årleg om lag 4000 medisinske pasientar i alderen 0 til 18 år innlagd, og avdelinga har om lag 30 000 polikliniske konsultasjonar. Vi har eit breitt tilbod innan utgreiing, behandling, oppfølging og habilitering av ulike sjukdommar.

I 2023 flyttar vi inn i nytt Barne- og ungdomssjukehus der vi samlar all utgreiing, behandling og oppfølging av barn- og unge innan somatikk og psykisk helsevern. I Barne- og ungdomsklinikken løysast også oppgåver innan forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Barne- og ungdomsklinikken skal saman med Bufetat bidra til å etablere eit tverrfagleg helsekartleggingsteam i helseregion vest. Tilbodet skal etablerast i Bufetat for barn og ungdom i alderen 7-17 år som av ulike årsaker blir vurdert plassert utanfor heimen. Teamet skal bestå av lege, psykolog og medarbeidarar med barnevernfagleg kompetanse og vil bestå av 4-5 fagpersonar. Legetenesta i teamet skal leverast frå Helseføretaket og i utprøvingsperioden er målet å få kunnskap om kva slags organisering, innretning og innhald som er best eigna. Det langsiktige målet er å etablere eit hensiktsmessig helsetilbod til alle barn i målgruppa.

Vi søker ettert 1-2 legar som kan gå inn i dette teamet (totalt 100%). Dersom du er under utdanning for spesialiteten Barnesjukdomar, kan stilling knyttast til utdanningsforløpet i BUK. 50% av stillinga blir då knytt til arbeid i Tverrfagleg Helsekartlegging og 50% til anna arbeid ved BUK. Tilsvarande kan denne stillinga besettast av ein som er spesialist eller under utdanning i allmennmedisin. 

  Arbeidsoppgåver

  • Planlegging og førebuing av kartlegging av barnet i samarbeid med teamet
  • Ansvar for den kartleggingen der det er krav om barnelegekompetanse
  • Tverrfagleg teamdrøfting der resultatet frå kartleggingen blir vurdert
  • Overordna ansvar for sluttrapport
  • Deltaking i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt
  • Vitne ved behov i fylkesnemda og tingrett
  • Overordna fagansvar for det medisinske
  • Andre arbeidsoppgåver må kunne påreknast

  Kvalifikasjonar

  Du må:

  • Vere spesialist eller under utdanning i Barnesjukdommar, eller annan relevant spesialitet, t.d. allmennmedisin 
  • Gjerne ha erfaring med fagfeltet sosialpediatri, eventuelt erfaring med helsestasjon for barn eller ungdom
  • Vere interessert i tverrfagleg samarbeid
  • Ha gode norsk kunnskapar
  • Gjerne ha erfaring med kontinuerleg forbetrings- og fagutviklingsarbeid
  • Ved tilbod om tilsetting må ein legge fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a

  Personlege eigenskapar

  • Du må ha eit stort engasjement for barn og unge, og eit ønske om å kunne gjere ein forskjell for dei som treng det mest
  • Du er tillitskapande og omgjengeleg, og god til å bygge relasjonar
  • Du har ein løysingsgsorientert tilnærming, ei positiv og engasjert haldning, og du deler gjerne dine faglege perspektiv med dine kollegaer
  • Du må ha vilje og evne til samarbeid både internt og eksternt
  • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheiter
  • Du må ha evner til å både arbeide sjølvstendig og arbeide i tverrfaglege team  

  Vi vil vektlegge personleg eignaheit opp mot forståing av målgruppa.

  Vi tilbyr

  • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Legger til rette for spesialiseringsforløp og kompetanseheving


  Mangfaldserklæring
  Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Helse Bergen HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Tomas Sørbø
  Tittel: Overlege
  E-post: tomas.sorbo@helse-bergen.no
  Navn: Karin Birgitta Tylleskär
  Tittel: Klinikkoverlege
  Telefon: 55975246
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Arbeidssted
  Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen
  Jonas Lies vei 79
  5053 Bergen