Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 

Hjemmelen har tiltredelse i 40% i senioravtale.  

Avtalehjemmelen er ledig fra 01.01.2024. Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 01.12.2026.  

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i en gruppepraksis med 6 andre øyespesialister ved Oslo Øyelegesenter, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Gruppepraksisen bytter til nytt elektronisk pasientjournalsystem - Infodoc Sky - i november 2023. Praksisen er tilknyttet Norsk Helsenett. Det skal opereres katarakter i denne praksisen.  

Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.  

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha  
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten øyesykdommer  
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig  
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten i Norge 
 • God kompetanse innen kataraktkirurgi 
Søkeren bør ha  
 • Bred poliklinisk erfaring 
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn 

Personlig egnethet
Søkeren må ha   
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.   
 • Gode samarbeidsevner  
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten  
 • Erfaring fra avtalepraksis   
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar   
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Evne til å rette seg etter veiledning  
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt 

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.  
  
Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter. 

HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Ulrik Sandvig
Tittel: Nåværende hjemmelshaver
Telefon: 90890451
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 94824490
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: HR-Rådgiver
Telefon: 94824490
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10A
0369 OSLO