Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk klinikk er i stadig utvikling og har som ambisjon å vere eit fyrtårn innan psykisk helsevern. Kvalitet i behandling og pasienttryggleik, og eit fagleg sterkt og godt arbeidsmiljø er sentralt i arbeidet vårt. Psykiatrisk klinikk er i ei spennande utvikling med planar for framtidas psykiske helsevern på Sandvikenområdet og i Årstadhuset på Haukeland i 2027/2028. Avdeling Psykose, ROP og Rehabilitering er den største avdelinga i Psykiatrisk klinikk og vi har nå ledige overlegestillinger innen akutt psykose døgnbehandling.

Avdeling Psykose, ROP og Rehabilitering, i dag lokalisert i på Sandvikenområdet, er ei av fem avdelingar i Psykiatrisk klinikk, Divisjon Psykisk helsevern. Avdelinga består av seks døgnseksjonar; Akutt psykose S3, S4 og S5, Kompleks rehabilitering, Tidleg psykose og ROP-eining. I tillegg har avdelinga ansvar for polikliniske tenester.

Arbeidsoppgåver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykosepasientar i tverrfagleg team
 • Vere fagleg ansvarleg for vedtak for pasientar på tvungen psykisk helsevern 
 • Vere pådrivar for kvalitetsforbetring og fagutvikling
 • Rettleiing av legar i spesialisering
 • Medverke til å utvikle eit trygt og godt fagleg felleskap for alle yrkesgrupper
 • Samarbeid med andre relevante avdelingar i og utanfor sjukehuset 
 • Delta i klinikkens bakvaktsordning

Kvalifikasjonar

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Erfaring frå spesialisthelsetenesta og tverrfagleg arbeid i psykisk helsevern
 • Erfaring frå klinisk arbeid med psykosepasientar
 • Erfaring frå tverrfagleg  samarbeid internt og eksternt 
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk munnleg og skriftleg
 • Det er ønskeleg med akuttpsykiatrisk erfaring

Personlege eigenskapar

 • Du skapar gode relasjonar og samhald 
 • Du er  inkluderande og involverande 
 • Du tåler å stå i krevande situasjonar 
 • Du arbeider planmessig og strukturert 
 • Du kan ta avgjerder som er til det beste for pasienten og det samla tenestetilbodet

Vi tilbyr

 • Eit aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode moglegheiter for fagleg og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Brede Aasen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 90097886
Navn: Igne Sinkeviciute
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 55958400
E-post: igne.sinkeviciute@helse-bergen.no
Navn: Erik Johnsen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 92456225
E-post: erik.johnsen@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern/ Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen
Sandviksleitet 1
5036 Bergen
Søk på stillingen