Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du en pådriver for å utjevne sosial ulikhet i helse og vil påvirke fremtidens helsetjenester? 

Vi søker en bydelsoverlege i 100% fast stilling som i sitt arbeid brenner for at innbyggernes helse- og livskvalitet fremmes gjennom økt kunnskap på folkehelse og samfunnsmedisin i utvikling av bydelens helse- og omsorgstjenester. 

Vi har som ambisjon å være pådrivere for samarbeid og utprøving av nye måter å jobbe på i helse- og omsorgssektoren, det gjør vi blant annet gjennom styrking av velferdsteknologi, helsefaglig kunnskap og rett oppgavefordeling.  Bydelen er en del av helsefelleskapet og har som viktig forutsetning for fremtidens helsetjenester å bidra til å utvikle systemer og gode rutiner for samarbeid og samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Bydel Alna har innbyggere med en høy grad av sykdomsbyrde (målt i sykelighet og dødelighet) og sosial ulikhet. Vi satser på økt kunnskap for å utjevne sosial ulikhet i helse og fremme likeverdige tjenester for våre innbyggere ved å øke kapasiteten på den samfunnsmedisinske kompetansen i bydelen.  Vi har opprettet ny stilling som bydelsoverlege for å gi økt kraft knyttet til planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenester i bydelen.  

Bydelsoverlegene er organisatorisk plassert i stab til avdelingsdirektør for helse og mestring.  Stillingsinnehaver vil ha et bredt samarbeidsfelt og tett dialog med overordnet ledelse og fagmiljøer på tvers av organisatoriske skillelinjer i bydelen, som for eksempel avdeling for oppvekst og herunder helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Avdeling for helse og mestring har ansvar for bydelens helse- og omsorgstjenester med to enheter: enhet for hjemmetjenester og enhet for psykisk helse- og miljøarbeidertjenesten. Videre har avdelingen ansvar for oppfølging av fastlegeordningen, private fysikalske institutter, koordinering av folkehelsearbeidet, miljørettet helsevern, tilsyn, plan- og høringsarbeid.  

Bydelsoverlegene i teamet vil ha tydelig fordelte ansvarsområder slik at vi sikrer at den medisinskfaglige rollen er tilstrekkelig samlet og koordinert mellom dem.  

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver for bydelens ledelse og tjenester på et overordnet nivå knyttet til kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenester i bydelen og annen kommunal forvaltning. 
 • Bidra til å løse krevende enkeltsaker sammen med helse- og omsorgstjenesten og være medisinskfaglig rådgivning til tjenestene i forbindelse med komplekse saker. 
 • Bidra til systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
 • Bidra til å utvikle systemer og gode rutiner for samarbeid og samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
 • Være rådgivende aktør knyttet til planlegging og styring av kommunens samlede legeressurser, både fastlegevirksomhet og annet allmennmedisinsk legearbeid. 
 • Lovpålagte oppgaver innen tvungent psykisk helsevern, smittevern, miljørettet helsevern osv. 
 • Bidra til utarbeidelse av forslag til planer for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, blant annet beredskapsplaner og -tiltak, og utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.  
 • Lede prosjekter og satsninger innen fagområdet 
 • Beredskapsarbeid, inkludert delta i bydelens kriseledelse og psykososialt kriseteam. 
 • Bidra til utarbeidelse av høringer, planer og andre styringsdokumenter der medisinskfaglig kompetanse er relevant.  
 • Delta i relevante fora for helse- og omsorgstjenester i bydelen. 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon  
 • Ønskelig med spesialisering i samfunnsmedisin, eller annen relevant spesialisering  
 • Ønskelig med erfaring fra kommune/bydelshelsetjeneste og fastlegetjenesten. 
 • Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud. 
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling 
 • God erfaring med digitale verktøy  
 • Skriftlige og muntlige norskferdigheter på minimum C1-nivå, jfr. det felles europeiske rammeverk for språk. 
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner  
Personlige egenskaper
 • Engasjement, driv og interesse for overordnet folkehelse og medisinskfaglig arbeid. 
 • Utviser raushet, fleksibilitet og utfører sitt arbeid med respekt, forståelse og ydmykhet for tverrfaglig kunnskap og profesjonsutøvelse.  
 • Tar i et tak og er løsningsorientert ved å vise vilje og evne til å løse komplekse oppgaver sammen med andre.  
 • Evner også å jobbe selvstendig og utviser tillit til andre.  
 • Er vennlig, omtenksom, og omgjengelig 
 • Aktivt oppsøker kunnskap, kompetanse, erfaringer og nye løsninger for kontinuerlig forbedring av helse- og omsorgstjenestene 
 • Er pådriver for utvikling, og villig til å teste og følge nye ideer 
 • Er begeistret og lett for å være optimistisk også når utfordringene kan virke større enn løsningene som foreligger.  
 • Er målbevisst og har høy grad av gjennomføringsevne.  
Vi tilbyr
 • Tillitsbasert arbeidsmiljø med fokus på psykologisk trygghet 
 • Kunnskapsbasert og utviklingsorientert læringsmiljø  
 • Høyt tempo, drivkraftig fagmiljø og dedikerte kolleger 
 • Moderne bydelshus med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og mulighet for hybridkontor.  
 • Kveldsarbeid må påregnes 
 • Lønn etter avtale 
 • Oslo kommunes pensjon- og forsikringsordning 
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca. 49 000 innbyggere, ca. 1250 årsverk og et budsjett på ca. 2,2 mrd. kroner. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvaret for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur. Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om Bydel Alna

Lønnstabell for Oslo Kommune
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Erik Røhn
Tittel: Rekrutterer, Utviklings- og kompetanseetaten
Telefon: 90946909
Navn: Tina Arnesen
Tittel: Avdelingsdirektør, Helse og Mestring
Telefon: 95806496
Arbeidssted
Trygve Lies plass 6
1051 OSLO
Søk på stillingen