Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk har ledig ein fast stilling for Lege i spesialisering, LIS-3 i nyresjukdommar.

Medisinsk klinikk har om lag 600 tilsette og har seksjonar for nyresjukdommar, infeksjonssjukdommar, blodsjukdommar, fordøyelsessjukdommar og hormonsjukdommar.
Seksjon for nyresjukdommar dekker alle felt innan spesialiteten med unntak av transplantasjon. Seksjonen har stor dialyseavdeling med satellittar i kommunane Øygarden og Alver, med om lag 100 pasientar i hemodialyse og 20 i peritoneal dialyse per tid. Sengeposten har 12 nefrologiske senger, og behandlar både pasientar med nyresjukdom og generelle indremedisinske pasientar. Seksjonen har stor aktivitet i Medisinsk poliklinikk og dageining.

Legane tar eigne nyrebiopsiar, og har god ultralydkompetanse. Norsk nyrebiopsiregister er knytt til seksjonen, med overlege i 20% stilling og sekretær i 80% stilling. Seksjonen har 12 overlegar i heile og delte stillingar, 4-5 LIS i det indremedisinske fagfeltet og 1-2 LIS1.

Det er stor utdanningsaktivitet for medarbeidarane. Seksjonen har stor forskingsaktivitet med Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen som største samarbeidspartnar. Det er knytt 1 professor og 1 førsteamanuensis til seksjonen.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker heile utdanningsløpet i nyresjukdommar. Ein viser elles til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. Spesialistutdanninga inkludert eventuelt behov for sideutdanning vil gå føre seg ved Haukeland universitetssjukehus.

Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må leggje fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i seksjonen sine ulike aktivitetar
 • Delta i medisinsk forvaktordning, som for tida er 12 – delt
 • Delta i Medisinsk klinikk og Seksjon for nyresjukdommar sin undervising
 • Delta i kvalitetsforbetringsarbeid i klinikken

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS-3 stilling i nyresjukdommar
 • Søkar må meistre norsk munnleg og skriftleg
 • Minimum 2-3 års indremedisin-teneste
 • Noko forskingserfaring er eit ønske

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter lege med interesse for indremedisin og nefrologi
 • Bør ha stor arbeidskapasitet og gode evner til å arbeide med pasientar
 • Vedkomande bør vere godt motivert, fleksibel og ha gode samarbeidsevne
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Vi søker etter lege med interesse for indremedisin og nefrologi

Vi tilbyr

 • Ei spennande og utfordrande stilling
 • Stimulerande og aktivt arbeidsmiljø i ei avdeling med høg fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forsking på høgt internasjonalt nivå
 • Gode høve til å delta i forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Thomas Knoop
Tittel: Seksjonsoverlege, Seksjon for nyresjukdommar
E-post: thomas.knoop@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen