Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegeheimel
Ålesund kommune


KRY etablerer eit nytt privat legesenter i sentrum av Ålesund, i Sundgata 12. I samband med dette lyser Ålesund kommune ut ein null heimel. KRY har ein foretningsmodell, der legen leiger plass og slepp å ta del i drifta av kontoret. Ålesund kommune inngår avtale om fastlegeheimelen. 

Lokala er heilt nye og det er plass til 4 legar til å starta med, etter kvart kan det utvidast og det kan bli plass til fleire. Dei blir utstyrte med nytt og moderne utstyr, og det vil vera dyktige medarbeidarar som bemannar resepsjon og lab. Det blir planlagt for eit godt fagleg felleskap med vekefaste smågruppemøte for legane som er teljande i spesialiseringa/etterutdanninga, og dersom du er ALIS får du ein rettleiar som jobbar på same legesenter. Det blir planlagt for eit framoverlent og moderne fastlegesenter der legane kan vera legar, og bruka si tid og merksemd på pasientane i eit godt kollegialt felleskap.

Kommunen vil etter avtale med tiltredande lege kunne bidra med økonomisk kompenserande tiltak/arbeid i ein oppstartsfase av lista. I heimelen inngår det deltaking i interkommunal legevakt. Pr tiden er det tilpliktning 10 % fengselshelsetjeneste knytt til denne heimelen.


Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Noreg 
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner 
 • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg 
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi- og tuberkulinattest

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv framtoning
 • God arbeidskapasitet


Vi tilbyr

Ålesund kommune er godkjend utdanningsverksemd, og vil leggje til rette for spesialisering i allmennmedisin, og du vil få tilbod om ein ALIS avtale. Kommunen har et godt system for rettleiing og supervisjon, for legane våre som er i spesialisering.  Kommunen vil etter avtale med tiltredende lege kunne bidra med økonomisk kompenserande tiltak/arbeid i en oppstartsfase av lista.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Sundgata Helsesenter
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: KRY
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
Sundgata 12
6003 ÅLESUND
Søk på stillingen