Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Avtalehjemmelen har tiltredelse i 20% senioravtale og er ledig for tiltredelse fra 02.01.2024 Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen utgangen av februar 2026. 

Om praksisen: 
Praksisen er drevet som solopraksis og er p.t. lokalisert i Steffens vei 7, 1608 Fredrikstad. Praksisen benytter Pridok journalsystem og er tilknyttet Norsk helsenett. Før ny hjemmelshaver tiltrer skal praksisen flyttes til nye lokaler i Farmannsgt 16, 1607 Fredrikstad. De nye lokalene er universelt utformet, jf Rammeavtalens bestemmelser i § 6.3. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten lungesykdommer 
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten i Norge
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen  
 • Erfaring med forskriving av H-resepter

Personlig egnethet
Søkeren må ha  
 • God motivasjon for avtalepraksis 
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.  
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha 
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra avtalepraksis 
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Evne til å rette seg etter veiledning 
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt  

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. rammeavtalens § 9. 

Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Wlodzimierz Sypula
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 47 05 64 58 / 69 30 10 22
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: HR-Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Farmanns gate 16,
1607 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen