Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved palliativt team i kreftavdelinga søkjer vi lege med godkjent spesialitet i allmennmedisin eller anestesi.

Ved tilsetjing ser vi føre oss eit utdanningsløp over nokre år. Målet er å bli ferdig spesialist innan palliasjon, men tida dette vil ta vil vere avhengig av korleis utforminga vert av spesialitetskrava som ventast å bli godkjende seinare i år, eller tidleg 2024.  Du vil få opplæring og verte rettleia av leiar i palliativt team som har godkjent kompetanseområde i palliasjon. Etter kvart som det kjem godkjent nasjonalt kurs i palliasjon for legar, vil vi forutsetje at du deltek på dette.  

Vi ønskjer at du kan byrje i stillinga snarast.  

Vi vil tilrettelegge arbeidstilhøva om det er behov for det. 

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i Palliativt team sine visittar, møte, tilsyn på andre avdelingar og poliklinikk. Heimebesøk kan verte aktuelt.  
 • Arbeidet er som regel lagt opp til å vere i team med minst sjukepleiar og lege tilstades. 
 • I arbeidet vil det vere rettleiing for utvikling og mogning i faget. I tillegg legg vi opp til fagleg utvikling gjennom sjølvstudiar og vidareformidling/undervisning av nyvunnen kunnskap.
 • Helse Førde har ansvar for tre sjukehus, der arbeidsplassen er Førde sentralsjukehus, men vi må gjerne tilby teneste til lokalsjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid. Du vil vere knytt til sengepost for kreftsjukdomar, blodsjukdomar og lindrande behandling, der to senger er øyremerkt palliative pasientar. I tillegg er det tilsyn på andre avdelingar, telefonar, polikliniske pasientar, digitale konsultasjonar og av og til sjukebesøk.  
 • Du vil òg verte knytt til utvida palliativt team, der du samarbeider med ergoterapeut, fysioterapeut, prest, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Vi vil forutsetje god kommunikasjonsferdigheit, som du også får vidareutvikle gjennom kurs og trening i arbeidet.
 • Stillinga krev erfaring frå tilsvarande oppgåver fortrinnsvis innan fagområda allmennmedisin eller anestesi, men anna fagfelt vil også verte vurdert

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet, og bidreg positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og andre samarbeidspartnarar, og evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon
 • Du trivst med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo
 • Fagfeltet pallisjon krev mogning og at ein er personleg eigna

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Eit meiningsfylt arbeid som gjev personleg og fagleg utvikling
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Solheim Terøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 57839201
E-post: ingunn.solheim.teroy@helse-forde.no
Navn: Helge Sårheim
Tittel: Overlege i Palliativt team
E-post: helge.sårheim@helse-forde.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftavdelinga, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde