Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig vikariat som overlege / Lege i spesialisering innan psykiatri i vårt Allmennteam ved Ålesund DPS frå snarast til 30.09.2024,med moglegheit for forlenging. Vi kan tilby eitt års vikariat for fastlegar som søkjer spesialiseringsår. Startdato kan avtalast.

Poliklinikken er organisert i tre team. Gruppebehandling, ROP, og Allmennteam. Vikarstillinga er i Allmennteamet. Allmennteamet er delt inn i fire mindre team der ein har ein meir spissa profil. Vi arbeider med å utvikle ei organisering slik at den einskilde kan bruke meir tid på å bli god på nokre oppgåver. Vi trur dette vil gjere både arbeidskvardagen til medarbeidarane og det faglege tilbodet betre.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund med den vakre Jugendstilarkitekturen er vidt kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som tekne ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan óg oppleve eit mangfald av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg. Sjå meir her

 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar
 • Deltaking i tverrfaglege behandlingsmøter
 • Samarbeid med medarbeidarar i poliklinikken og øvrige einingar i DPS og elles i klinikken
 • Deltaking i vaktordninga i klinikken
 • Vurderingssamtalar med pasientar med tanke på avklaring av vidare tiltak
 • Medisinvurderingar av teamet sine pasientar ved behov
 • Deltaking i poliklinikken sitt inntaksarbeid
 • Delta i poliklinikken si utvikling av spesialiserte tilbod

Kvalifikasjonar

 • Godkjent spesialist i psykiatri 
 • Lege i spesialisering
 • Fastleger med behov for praksis i spesialisthelsetjenesten oppfordrast til å søkje.
 • Må mestre norsk språk, skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå poliklinisk arbeid
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning 

Personlege eigenskapar

 • Positivt innstilt til nye arbeidsformer innan psykiatri/ psykisk helsevern
 • Evne til å sette pasienten sitt behov i fokus
 • Fleksibilitet kring arbeidsoppgåver
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Eit fagmiljø som vil utvikle helseteneneste for framtida
 • Godt og støttande arbeidsmiljø med fagleg engasjerte kollegaer 
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Rekrutteringstillegg
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikring

Det kan bli aktuelt med rotasjon til andre sjukehus i foretaket for å oppnå læringsmål knytt til spesialistutdanninga slik det framgår av offentleg utdanningsplan. Dette vil også framgå av din individuelle utdanningsplan. 

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som Lege i spesialisering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Håvard Helgesen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 70167300
E-post: Havard.Helgesen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Geilebergveien 20
6017 Ålesund
Søk på stillingen