Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Avtalehjemmelen er ledig i 40 % senioravtale  fra 01.01.24 (og 60 % fra 01.04.2026). Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 5 år.

Om praksisen: 
Praksisen er lokalisert i praksisfelleskap med en annen avtalespesialist i Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo. Praksisen benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten hud- og veneriske sykdommer
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten i Norge
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med allergologi
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 
 • Erfaring med behandling av kroniske hudlidelser og medikamenter som er helseforetaksfinansierte

Personlig egnethet
Søkeren må ha  
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.  
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha  
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra avtalepraksis  
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Evne til å rette seg etter veiledning 
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt

Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse SørØst RHF yter driftstilskudd jf. rammeavtalens § 9. 

Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR». Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Claus Lützow-Holm
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 91304888
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10B
0369 OSLO
Søk på stillingen