Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker å utvide vår tverrfaglige gruppeseksjon med flere spesialister, hvorav en ny spesialist i psykiatri med gruppepsykoterapeutisk utdanning/erfaring til 100% fast stilling. Vi søker deg med gode samarbeidsevner og interesse for kunnskapsbasert praksis.

Seksjon Gruppebehandling består av 19 behandlere, tverrfaglig sammensatt med 7 spesialister, en overlege, alle med ulike videreutdanninger innen gruppeterapi fra blant annet Institutt for gruppeanalyse (IGA) og ellers fordypning i ulike felt.

Vi samarbeider om utvikling av kunnskapsbasert praksis i våre behandlingstilbud. Seksjonen er medlem av «Nettverk for personlighetsforstyrrelser», og vi både bidrar til forskning og nyttiggjør oss av det nasjonale kompetansemiljøet for gruppepsykoterapi.

Visjon for seksjon gruppe: Vi er en relevant, attraktiv og kunnskapsbasert seksjon med spesialisert behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Vi forstår og vedsetter andres perspektiv. Vi er en god samarbeidspartner i sykehuset og for våre bydeler. Vi gir behandling som virker og er endringsvillig med tanke på ny kunnskap.

Mål for seksjon Gruppe: Pasienter og medarbeidere i seksjon gruppe opplever trygg og rettferdig behandling og gir medarbeidere og pasienter mulighet til mestring og autonomi. (Trygg og glad).

Vi har både langtidsgrupper og psykopedagogiske korttidsgrupper. Vi er i stadig utvikling og jobber med å utvikle våre MBT team for pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelser, - og spesialiserte gruppetilbud for mennesker med unnvikende og engstelig personlighetsforstyrrelser, samt pasienter med traumetematikk og relasjonelle utfordringer i gruppe.

Hovedoppgaver:
 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser.
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanse i avdelingen, seksjonen, i tverrfaglig team og legemøter
 • Medikamentvurderinger
 • Lede langtidsdynamiske grupper og psykopedagogiske grupper i koterapi
 • Mulighet for veiledning av lege i spesialisering
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet
 • Du er fleksibel, liker å veilede og motivere andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning
 • Du er opptatt av å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis
 • Du er trygg og har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne
 • Vi er positive til forskingskompetanse og interesse for klinisk forskning
Vi tilbyr:
 • Et sosialt og tverrfaglig inspirerende miljø med flere faste sosiale arrangementer.
 • Gode utviklingsmuligheter der vi prioriterer kompetansehevende tiltak og mulighet for å prøve seg i ulike roller.
 • En rekke gruppeterapier, langtidsgrupper og psykopedagosgiske korttidsgrupper
 • God systematisk kollegaveildening og eksternveileder i gruppe
 • Hyggelige kollegaer
 • Årlige medarbeidersamtaler
 • Egne interne fagmøter og fagdager
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP.
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
Seksjon Gruppebehandling er organisert i Avdeling for poliklinikker i Senter for psykisk helse og rus. I tillegg til seksjon Gruppebehandling består Avdeling for poliklinikker av allmennpoliklinikkene for vårt oppstaksområde; St.Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo, samt Poliklinikk Helse og Arbeid. Avdelingen består av over 100 behandlere. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten. Vår felles visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (F.eks. Åpen Dør), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. artikkel i NPF).Vi drives av et ønske om å gi god og rettferdig behandling som virker. Basert på kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi ønsker å utfordre og være med å utvikle morgendagens psykisk helsevern tilbud for pasienter og deres pårørende. Våre diakonale verdier viser seg kanskje best i vårt eget gruppetilbud til mennesker med eksistensielle vansker.

Seksjon Gruppebehandling er lokalisert i Ullevålsveien 2, i ærverdige Vor Frues Hospital. Her ligger også poliklinikk Grünerløkka.

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Helle Janecke Elvebredd: Tlf 99 62 16 32
Avdelingsleder avdeling poliklinikk: Elisabeth Frøshaug 95 15 18 19
Klinikksjef: Hallvard Fanebust 924 21 770
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Helle Janecke Elvebredd
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 996 21 632
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 51 819
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 924 21 770
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen