Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en 100% avtalehjemmel i øyesykdommer. Avtalen er en videreføring av Stig Tønseth sin avtalehjemmel, og oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.
Praksisen er i utgangspunktet lagt til Sortland, men alternativ lokalisering i Vesterålen kan vurderes.
Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. Avtalespesialisten skal være tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Nord RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer» 

Arbeidsoppgaver
  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
  • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
  • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner
  • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Einar Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91 33 36 30
E-post: Frode.Einar.Eilertsen@helse-nord.no
Navn: Merete Evjen Lundli
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90 18 88 62
E-post: merete.evjen.lundli@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sortland
Sortland
8400 SORTLAND
Søk på stillingen