Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

VIL DU BLI VÅR NYE KOLLEGA: FAST STILLING FOR OVERLEGE I 100 % STILLING MED VARIERTE OPPGÅVER OG GOD MOGLEGHEIT TIL Å PÅVIRKE EIGEN ARBEIDSKVARDAG.

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal søkjer etter overlege i 100 % stilling, med spesialisering innan allmennmedisin, psykiatri, nevrologi eller fysikalskmedisin. Søkjar vil samarbeide tett med vår overlege, som pr. i dag går i 50 % stilling. Det ligg ikkje vaktoppgåver til stillinga og arbeidstida er frå kl. 08:00 – 16.00, med fleksitidsordning.

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal er organisert som eigen seksjon i avdeling for sjukehuspsykiatri.
Seksjonen gir eit tilbod til vaksne med medfødde eller tidleg erverva funksjonsnedsettingar. Døme på tilstandar er tidleg erverva hjerneskade, syndrom som medfører kognitive vanskar, utviklingshemming, autismespekterforstyrringar, tidleg erverva nevrologiske skade eller sjukdom og nevromuskulær sjukdom. I arbeidet legg vi vekt på å ha ei heilskapleg tilnærming, der både individet og konteksten vert vurdert.

Arbeidet er variert, utfordrande og spanande og du får tid til å arbeide systematisk med samansette problemstillingar.
Vi legg opp til at du, saman med vår overlege, kan knytte deg til kollegaer innan habilitering i regionen og nasjonalt og det er gode samarbeidsforhold i helseføretaket mellom ulike spesialistar innan psykiatri, nevrologi og fysikalskmedisin.
Vi har eit godt tverrfagleg miljø, med faggruppene lege, psykolog, vernepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom og spesialpedagog. Alle tilsette har relevant vidareutdanning eller spesialisering. Arbeidsforma er både poliklinisk og ambulant, tilpassa pasienten sine behov.

I dag har vi våre lokaler på Årø i Molde, rett ved flyplassen. I 2024 flytter vi inn i psykiatri- og habiliteringsbygget i SNR Hjelset. Startdato kan avtalast.

 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene for lege vil vere medisinsk vurdering, utgreiing og diagnostikk samt medisinsk oppfølging av pasientar med blant anna nevropsykiatriske, nevromuskulære, nevromotoriske og genetiske tilstandar
 • Arbeidet foregår i tverrfaglege team
 • Lege vil og ha rådgjevande funksjon til medisinskfaglege problemstillingar knytt til pasientar, pårørande og primærhelsetenesta

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer etter lege med relevant spesialisering
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og munnleg
 • Må ha førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Evne til sjølvstendig planlegging og gjennomføring av arbeidet
 • Gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø

Vi tilbyr

 • Eit godt, stabilt og tverrfagleg arbeidsmiljø.
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Kompetanseutvikling
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

 

Vitnemål, attestar og tenestebevis må lastast opp som vedlegg til søknad/CV

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Husby
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 415 54 505
E-post: Hilde.Husby@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF
Eikremsvingen 2 D
6422 Molde
Søk på stillingen