Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
STILLINGENE

Det utlyses to legestillinger med kurativ tid èn dag pr uke. Resterende 20% er for tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid i de tilfeller sykepleiere har behov for konferering. Tilbakemelding fra nåværende fengselsleger er at denne ordningen fungerer godt og ikke medfører en stor tilleggsbelastning.
Hver stilling får ansvar for ca 40 pasienter. Mange innsatte har en historikk med rus og hyppig bytte av behandlere. Kontinuitet og tverrfaglig samarbeid er et viktig prinsipp i helsetjenestens tilnærming for å sikre de innsatte en faglig god oppfølging av sine helsemessige utfordringer.
Helsehjelpen ytes innenfor de rammer soning i et høysikkerhetsfengsel medfører, noe som fordrer gode samarbeidsegenskaper og god rolleforståelse.
Som fengselslege vil du samarbeide tett med avdelingens sykepleiere, øvrige fengselsleger og fysioterapeut.
For mer informasjon om fagfeltet og spesielle forhold anbefales Helsedirektoratets veileder "Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel".

ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

Ila fengsel og forvaringsanstalt har ansvaret for ca 130 innsatte med en klar overvekt forvaringsdømte. Ila fengsel og forvaringsanstalt har i tillegg et nasjonalt ansvar for de svakest fungerende innsatte i landet.
Forvaring idømmes i de tilfeller gjentagelsesfaren er så stor at samfunnsvernet ikke ivaretas med en tidsbestemt fengselsstraff. For å løslates må den dømte vise til en redusert gjentagelsesfare, noe som også medfører at fengselet må tilrettelegge for endring.
Det er opprettet en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling på 6 plasser som driftes av kriminalomsorgen med miljøterapeutisk støtte fra OUS v/Regional sikkerhetsavdeling Dikemark.

HELSETJENESTEN 

Innsatte i fengsel har i gjennomsnitt en vesentlig forhøyet forekomst av somatisk og psykisk sykdom sammenlignet med landets øvrige befolkning. Forekomsten av alvorlige personlighetsforstyrrelser er over 90%.
Helsetjenesten ved Ila fengsel  og forvaringsanstalt driftes av Bærum kommune og har 10 ansatte som skal sikre innsatte likelydende primærhelsetjenester som kommunens øvrige befolkning.
Helsetjenesten er bemannet med sykepleiere på dag- og kveldstid i ukedagene, samt bakvakt lørdag/søndag/helligdager. Det er fysioterapeut 3 dager pr uke. Det er lege tre dager pr uke.
Avdelingen har et støttende og godt arbeidsmiljø med mange erfarne ansatte.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ allmennlegevirksomhet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk , samt faglige retningslinjer for fengselshelsetjenesten
 • Bidra til et helhetlig, faglig fundamentert helsetilbud
 • Faglig veiledning av kollegaer
 • Bidra til et godt samarbeid med samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med fullført spesialisering i allmennmedisin, evt påbegynt spesialisering med relevant praksis
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
 • Gode engelskkunnskaper
 • Ønskelig med erfaring i fagfeltet rus/psykiatri og interesse for feltet fengselshelse
 • Fastleger oppfordres til å søke, jmf. Helsedirektoratets anbefaling
Personlige egenskaper
 • Trygg i rollen som lege
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å kommunisere tydelig også i utfordrende situasjoner
 • Engasjert og fleksibel
Vi tilbyr
 • 40% stilling med 20% kurativ tid, ukedag etter nærmere avtale. Resterende 20% innebærer tilgjengelighet på telefon for avdelingens sykepleiere ved akutte behov i form av medisinering og andre avklaringer som ikke kan vente. Samarbeidsmøter med Bærum DPS kvartalsvis inngår også i resterende 20% stilling
 • Avdelingen er preget av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med en gruppe erfarne kollegaer med stort engasjement for fagfeltet
 • En spennende og variert arbeidshverdag med stort fokus på sikkerhet
 • Kollegastøtte
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for komeptanseutviklingsstipend
 • Om ønskelig er det for fastleger i Asker eller Bærum mulig med fritak fra plikt til legevakt i ansettelsesperioden
 • Ta gjerne kontakt med avdelingsleder på telefon 98643994 ved spørsmål
 • Arbeid i fengsel krever plettfri vandel, gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Helsetjenester, Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Vidar Langehaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 986 43 994
Arbeidssted
Eiksmarka
Jøssingveien 33
1359 Eiksmarka