Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsklinikken i Stavanger tilbyr spesialistutdanning som dekkar heile utdanningsløpet i pediatri. Avdelinga sørger for ein barnepopulasjon på omlag 86.000 born i alder 0-18 år. Avdelinga består av sengepost barn og ungdom 3E/4D, nyføddintensiv 3D og barne- og ungdomspoliklinikken. Nyfødtintensiv mottar nyfødde med behov for intensivbehandling frå heile Rogaland og har eit pediatrisk transportteam i samarbeid med NLA/Sea-King redningsteneste.

Der er omlag 2500 innleggingar pr år korav omlag 750 ved nyføddintensivavd. Sjukehuset har ca 4500 fødslar årleg. Der er ein godt utbygd poliklinikk for barn og ungdom, med omlag 18 000 konsultasjonar pr år innan alle pediatriske fagfelt. Avdelinga underviser medisinerstudentar frå Universitetet i Bergen både som periodisk utplassering og frå hausten 2023 "Vestlandslegen" i tillegg. Fleire av legane ved avdelinga driver aktiv forsking, og der er tilbod om forskingsrettleiing. Overlegane er organisert i faggrupper med fagansvarlege overlegar. På avdelinga har vi psykologar som jobbar i CL-team og eit barnepalliativt team i samarbeid med barnehabiliteringa. Vi jobbar tett tverrfagleg med mange ulike yrkesgrupper. 

Det er no ledig eit 6 månaders LIS-vikariat ved avdelinga med snarleg oppstart samt eit 12 månaders LIS-vikariat frå 01.12.23. Begge vikariat med moglegheit for forlenging. Ved intern tilsetjing kan det bli andre ledige vikariat.

Avdelinga har utdanningsansvarleg overlege, og nye LIS går gjennom eit grundig introduksjonsprogram med opplæring og følgevakter. Det vil bli utarbeida ein individuell utdanningsplan før tilsetjinga. 

Den som får tilbod om tilsetjing må legga fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Ein bed om at det blir oppført om ein følger ny eller gammal utdanningsordning for legar. Dersom ein har teljande teneste frå før, er det ønskeleg at ein oppgjev kor lang tid ein har att til spesialitet. Stillinga vert lyst ut på www.legejobber.no.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Legen vil delta i vaktarbeidet ved avdelinga og rotera mellom dei ulike sengepostane og poliklinikk. 
 • Dagtidsarbeidet består av visittgang, mottak og poliklinisk vurdering av pasientar, samt barselundersøking av nyfødde.
 • Nytilsette legar gjennomgår ein opplæringsperiode både på nyføddintensiv og på store barn, samt opplæringsvakter før ein har sjølvstendig vakt.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1.  
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har anna morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråkleg vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i foretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Det vil bli krevd politiattest av den som blir tilsett, jfr. Helsepersonelloven §20a.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for det pediatriske fagfeltet.
 • At søkar er fleksibel og løysingsorientert.
 • Søkar må ha god fagleg vurderingsevne og ta initiativ til læring
 • Evne til å arbeida målretta, strukturert og effektivt.
 • Må kunna arbeida både sjølvstendig og i team, og ha gode samarbeidsevner.
 • Tydeleg og forståeleg kommunikasjon med pasienter og kolleger.
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet, både fagleg og kollegialt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Eit svært triveleg og inkluderande arbeidsmiljø.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Gode velferdstilbod som m.a. bedriftsidrettslag og turgruppe. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppa i Helse Vest ønsker å gjenspegla mangfoldet i befolkninga i vår rekruttering. Vi oppfordrar alle som er kvalifiserte til å søka ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Foretaksgruppa Helse Vest ønsker å legga til rette for ei inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Ann Marit Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51513479
E-post: ann.marit.gilje@sus.no
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / avdeling barne- og ungdomsklinikk, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image