Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å jobbe i eit trygt miljø med erfarne og stabile kollegaer?

Stord kommune søker ein fastlege til ledig heimel med 900 innbyggarar på fastlegelista ved Øyo legekontor i kommunesenteret Leirvik.

Øyo legekontor har i alt fire heimlar. Om ønskeleg kan den utlyste heimelen omgjerast til kommunal fastløna stilling.

Øyo legekontor er i lyse moderne lokalar sentralt i Leirvik. I eit miljø med gode og erfarne kollegaer vil du oppleve ein meiningsfylt kvardag, fagleg utvikling og trivsel. Fastlegen går inn i eksisterande samarbeidsavtale mellom legane ved det aktuelle kontoret. Kommunen er godkjend utdanningsverksemd for ALIS.

Stord kommune tilbyr
 • Rettleiing og supervisjon frå røynde legar til ALIS.
 • Næringsdrivande ALIS-lege får dekka utgifter til vidare- og etterutdanning.
 • Gode permisjonsordningar for fastløna legar.
 • Deltaking i vaktordning i legesenteret på dagtid og i Sunnhordland interkommunale legevakt (SIL) kveld og helger (Sunnhordland interkommunale legevakt IKS - Stord kommune).
 • Legevakta er eit samarbeid mellom tre kommunar (Bømlo, Stord, Fitjar) med i alt 31000 innbyggjarar.
 • Legevakta er samlokalisert med interkommunal sengeavdeling (KAD) i nye moderne lokale vegg i vegg med Stord sjukehus og ambulanse.
 • Om lag 3 vakter/mnd. og høve til ekstravakter.
 • Eiga daglegevaktordning, vaktene rullerer mellom legesenter.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 i Noreg.
 • Refusjonsrett frå Helfo.
 • Spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller vil påbegynne denne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt norsk språk og god kulturforståing.
Vilkår for fastlegeavtale elles går fram av gjeldande forskrift, retningsliner og tariffavtalar. Løns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk*.*Det må leggjast fram politiattest.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateken frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast.

Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

For ytterlegare opplysingar om stillinga:
Kommunalsjef Anne Karin Fossdal, tlf. 907 62 789, e-post: anne.karin.fossdal@stord.kommune.no

Øyo legekontor v/ fastlege og heimelshavar Bjarte Wilhelmsen, tlf. 472 40 462, e-post: bjarte.h.wilhelmsen@gmail.com

Kommuneoverlege Eva Biringer, tlf. 457 24 976, e-post: eva.biringer@stord.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Karin Fossdal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 907 62 789
E-post: anne.karin.fossdal@stord.kommune.no
Navn: Bjarte Wilhelmsen
Tittel: Fastlege og heimelshavar
Telefon: 472 40 462
E-post: bjarte.h.wilhelmsen@gmail.com
Navn: Eva Biringer
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 457 24 976
E-post: eva.biringer@stord.kommune.no
Arbeidssted
Lønningsåsen 1
5417 STORD
Søk på stillingen