Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling spesialpsykiatri søker etter 2 overleger/psykiater eller nærliggende ferdig spesialist, til 100 % fast stilling ved ny opprettet enhet under sikkerhetsseksjon B, ambulerende sikkerhets team (AST).
Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus HF. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver, og har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen har en målsetning om å være en sentral aktør innenfor psykose, rus, sikkerhets- og fengselspsykiatri. 
Det drives kontinuerlig forskning og kvalitetsforbedrende virksomhet. Det utgis relevante forskningsartikler hvert år. Avdelingen samarbeider med divisjonens forskningsavdeling og det er flere forskere knyttet til avdelingen. Det pågår også flere fagutviklingsprosjekter ved avdelingen.
Det er besluttet i divisjonen å opprette en ny enhet, ambulerende sikkerhets team, som en del av sikkerhetsseksjon B. Enheten vil drives som en poliklinikk for pasienter med kompleks psykose i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering, med eller uten dom til behandling. Det vil bli opprettet 6 stillinger derav 2 overlegestillinger i 100% stilling. Målet blir å sikre trygg og raskere overføring til kommune og DPS. Ansvaret for pasienten vil bli overført til DPS når oppfølging i kommunen er godt etablert og robust nok.  
Avdelingen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundament og er en moderne intensiv psykoseavdeling for pasienter med og uten dom til behandling, og som fortsatt trenger døgnopphold på høyt behandlings nivå for utredning og behandling når det trenges og det er hensiktsmessig. Det foregår flere forsknings og kvalitets forbedrende prosjekter og vi benytter virksomme metoder på den populasjon vi tar imot, som Reflekterende tilnærming (knyttet til vold), Åpen dialog i nettverksmøter, ERM, KMT.

Vi har fokus på alles 100 % ansvar, styrke de ansattes kompetanse og hver enkeltes bidrag til at ASP når sine mål.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver
Vi ønsker at du skal bidra inn i teamet med legespesifikk og spesialist kompetanse. Det er aktuelt med teamlederfunksjon for den ene stillingen.
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter.
Vurdere og skrive vedtak på pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn opphold
Familie og nettverks samarbeid.
Bidra i internundervisning ved ASP
Delta ved interne møter og undervisning ved ASP
Veiledning av leger i spesialisering
Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt Delta i bakvaktordningen

Kvalifikasjoner

Norsk legeautorisasjon
Norsk godkjenning som spesialist / eller LIS3 nærliggende ferdig spesialist 
Gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig.
Erfaring innen psykose, rus og sikkerhetspsykiatri

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig.
God relasjonskompetanse, liker å jobbe tverrfaglig
Positivt engasjement, fleksibel og gjennomføringsdyktig
Evne til å håndtere utfordrende situasjoner
Lojalitet til beslutningsprosesser
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Du vil være med å bygge et nytt kollegamiljø og fagmiljø
Du vil være med å utvikle en ny helsetjeneste i divisjon
Du vil få et unikt innblikk og kunnskap innen sikkerhetspsykiatri
Gode velferdstilbud for ansatte
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag og satsing 

Sentral beliggenhet

Avdelingen kommer til å flytte i et nytt bygg sentralt på Ahus for å bli sammenslått med Akutt psykiatrisk avdelingen og Alders psykiatrisk avdelingen innen begynnelsen av 2026.

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jean-Max Robasse
Tittel: Avdelingsleder
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykisk helsevern og rus divisjonen, Avdeling spesialpsykiatri
Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset