Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Gastrokirurgisk avdeling, har eit ledig vikariat for LIS3 gastrokirurgi med oppstart etter avtale.

Kirurgisk klinikk har eit tilbod innan kirurgi til pasientar med alminnelege lidingar og til pasientar med meir kompliserte tilstandar. Pasientane våre kjem frå lokal- og regionalområdet i Helse Vest. Brannskadepasientar kjem frå heile landet.

Det er 5 avdelingar i Kirurgisk klinikk:
Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi
Avdeling for gastrokirurgi
Avdeling for karkirurgi
Avdeling for plastikkirurgi og brannskade
Avdeling for urologi

Gastrokirurgisk avdeling har regionsfunksjon for øsofagus- og ventrikkelcancer, sentralisert funksjon for pancreas- og leverkirurgi. Innen Cololorectal profilområde er det et spesifikt fokus på rektumcanser, avansert coloncancer og inflammatoriske tarmsjukdomar, i tillegg bekkenbunnsincufficiens med særskild vekt på proktologi. Avdelinga deltar også i den mulitidisiplinære behandlinga av pasientar i sarkomgruppa.

ØH-pasientane blir også behandla i Mottaksklinikken og gastrokirurgiske legar har ei viktig rolle der. Legar i spesialisering deltar i rotasjon med tilstadesvakt. Det er for tida fire vaktsjikt for kirurgisk klinikk; LIS1 og tre sjikt lege i spesialisering. Gastrokirurgisk avdeling har eit vaktlag med erfarne LIS (minst 2års erfaring) og eit vaktlag som består av LIS frå gastrokirurgisk-, karkirurgisk-, og bryst- og endokrinkirurgisk avdeling. Vi søker etter ein med nok erfaring til å kunne gå inn i det erfarne vaktlaget.

I arbeidet som LIS inngår visitt, administrative legeoppgåver, poliklinikk og operasjonar. Undervising og forsking er viktige oppgåver i avdelinga. Vedkommande som får tilbod om tilsetting må legge fram godkjend politiattest (vandel) jf. Lov om helsepersonell § 20a. Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere norsk kunnskap, både skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i den til eikvar tid gjeldande vaktordning
 • Ein viser for øvrig til utdanningsplan

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS 2/3-stilling i gastrokirurg
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig, nøyaktig og målretta med arbeidsoppgåver
 • Er ansvarsbevisst og pasientorientert
 • Kan prioritere når situasjonen krev det
 • Har respekt for den enkelte pasient og kollega
 • Har gode kommunikasjonseevner
 • Er løysingsorientert
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Er lojal og trivast med tverrfagleg teamarbeid
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode moglegheiter for å få fylt operasjonslista for deg som har noko kirurgisk erfaring/god
  operasjonsteknisk praksis
 • Høgt fagleg nivå med moglegheiter for forsking
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Sjukehuset har 4 barnehagar og moglegheiter for sjukehusbustad
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Steinar Nedrebø
Tittel: Avd.sjef, Gastrokirurgisk avdeling
Telefon: 92624077
Navn: Kim Waardal
Tittel: Seksjonsoverlege HPB/ØVD, Gastrokirurgisk avdeling
Telefon: 55972778
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen