Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Anestesi, intensiv og operasjons avdeling ved Haugesund sjukehus har ledig fast stilling for LIS innan anestesiologi. 

Ved intern tilsetting kan det bli aktuelt med tilsetting i anna stilling.

I avdelinga, som organisatorisk høyrer til kirurgisk klinikk, inngår anestesi, intensiv, operasjon, sterilforsyningsteknikk og palliativt team.

Avdelinga flytta hausen 2021 inn i nye flotte lokalar for både operasjon og intensiv/postoperativ-eining.

Arbeidsoppgåver

 • Varierte arbeidsoppgåver innan anestesi og intensivmedisin.
 • Vaktordning er for tida 8-delt tilstadesvakt for LIS.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad.
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarande.
 • Personleg eignaheit blir vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover og avtaler.
 • Hjelp med bustad.
 • Nærleik til fjord og fjell med gode muligheiter for variert friluftsliv

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: (+47) 52732687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, Intensiv og Operasjonsavdeling, Haugesund Sjukehus Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund