Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Ørsta kommune er det ledig fastlegeheimel lokalisert ved Ørsta helsesenter. Heimelen har per i dag eit listetak på 500, men dette kan aukast.

Ørsta helsesenter er eit aksjedrive praksisfellesskap som har samarbeidsavtale med kommunen. Vi held til i nye, moderne lokale i Ørsta sentrum. Det er eit godt fagleg og sosialt miljø ved legesenteret, med fast møtestruktur for fagleg utvikling. Andre kommunale helsetenester er lokalisert i same bygg.
Legesenteret har 15 fastlegeheimlar og to stillingar for LIS 1. Det er mange erfarne legar på legesenteret som har jobba her lenge, noko som har gitt eit godt og stabilt miljø. Det same gjeld hjelpepersonellet. Alle legane er spesialistar i allmennmedisin, eller dei er i slik spesialisering. Dersom det er aktuelt for deg, vil du få tilbod om ALIS-avtale.

Tildeling og overdraging av heimelen skjer i samsvar med pkt. 5.5 og 5.6 i ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fast legeordningen i kommunene. Det er sterkt ønskeleg at du går inn som næringsdrivande lege i AS'et på dei same vilkår som gjeld for dei andre legane. 

Kommunen har eigne sjukeheims- og helsestasjonslegar, og vi har kommuneoverlege i 100 % stilling

Legevakt på dagtid (8.00-15.30) er organisert på legesenteret. Utanfor vanleg opningstid er legevakt lokalisert i nye, flotte lokale i Hovdebygda. Søre Sunnmøre legevakt er eit interkommunalt legevaktssamarbeid, der det alltid er sjukepleiar på jobb saman med legevaktslege. Legevakta har også eigen legevaktsbil med ambulansearbeidar, som gjer legevaktsarbeidet meir mobilt. På legevakt er legane fastløna. Det er mange legar som deler på vaktene, så vaktbelastninga er ikkje stor.

Arbeidsoppgåver
Fastlegeoppgåver i samsvar med lov- og avtaleverk.
Dette inkluderer
 • deltaking i legevakt i samsvar med fastlegeforskrifta
 • ved behov, kommunale allmennlegeoppgåver i samsvar med fastlegeforskrifta §12
 
Kvalifikasjonar

Du må
 • oppfylle krava i Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • uttrykke deg godt på norsk, både munnleg og skriftleg
 • ha førarkort klasse B
 • legge fram politiattest av nyare dato før oppstart
Dersom du ikkje er spesialist i allmennmedisin vil du få tilbod om ALIS-avtale

Personlege eigenskapar
Vi ser etter ein lege som
 • er fagleg engasjert og ønsker å vere med på å utvikle fastlegetenesta i kommunen
 • samarbeider godt både internt og eksternt
 • ønsker å bidra i det kollegiale felleskapet på legekontoret
 • er opptatt av å skape gode pasientmøte
 • ser verdien av tverrfagleg samarbeid

Vi tilbyr
 • nye og trivelige lokalitetar
 • ALIS-avtale for deg som ikkje er spesialist i allmennmedisin
 • godt kollegialt fellesskap både fagleg og sosialt
 • ei god blanding av erfarne og nye fastlegar
 • ny og moderne legevakt på kveld, helg og natt
 • god avtale som næringsdrivande lege
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ørsta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hege Axe Øvsteng
Tittel: Leiar Ørsta helsesenter
Telefon: 70 04 80 50
Navn: Runa Bakke
Tittel: Tenesteleiar helse, tildeling og koordinering
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@orsta.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Ørsta helsesenter
Arbeidssted
Ørsta helsesenter
Dalevegen 28A
6153 ØRSTA