Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, søker etter sensorer til følgende eksamener:

Muntlig MED3300 (modul 3)
Muntlig eksamen i enten hud- og veneriske sykdommer eller patologi, samt ett av følgende fag: mikrobiologi, immunologi eller ernæringslære. Eksamen avvikles i utgangspunktet ved Rikshospitalet.  Eksamen avvikles over 2 dager med cirka 110-130 medisinstudenter til sammen. Det kan forventes opptil 10 kandidater per dag. Eksamen varer cirka 40-45 minutter per kandidat. Eksamen arrangeres i desember for høstsemestrene og i juni for vårsemestrene, med kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen januar og august.
Karakterskala: Bestått – Ikke bestått
Honoraret er per i dag kr. 522,60 per kandidat.
Første eksamen er 7. – 8. desember 2023.
 
Muntlig klinisk MED3300 (modul 3)
Muntlig klinisk eksamen i enten indremedisinske fag eller kirurgiske fag eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinske atferdsfag er en del av eksaminasjonen i alle tre fag. Eksamen avvikles ved universitetssykehusene i Oslo, samt ved Akershus universitetssykehus og Diakonhjemmet. Eksamen avvikles over 5 - 6 dager med cirka 110-130 medisinstudenter til sammen. Det kan forventes å jobbe 3 – 6 dager med 2 - 5 kandidater hver dag. Eksamen varer cirka 1.5 time per kandidat. Eksamen arrangeres i desember for høstsemestrene og i juni for vårsemestrene, med kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen januar og august.
Karakterskala: Bestått – Ikke bestått
Honoraret er per i dag kr. 783,90 per kandidat.
Første eksamen er 11. – 15. desember 2023.
 
Muntlig MED5700 (modul 7)
Muntlig eksamen der kandidatene testes i fagene allmennmedisin, samfunnsmedisin, etikk og kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). Eksamen avvikles per i dag i Frederik Holst hus ved Ullevål sykehus. Eksamen avvikles over 2 - 3 dager med cirka 110-130 medisinstudenter til sammen. Det kan forventes opptil 8 kandidater per dag. Eksamen varer cirka 40-45 minutter per kandidat. Eksamen arrangeres i desember for høstsemestrene og i juni for vårsemestrene, med kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen januar og august.
Karakterskala: Bestått – Ikke bestått
Honoraret er per i dag kr. 522,60 per kandidat.
Første eksamen er 13. – 15. desember 2023.
 
Muntlig klinisk MED6800 (modul 8)
Muntlig klinisk eksamen ved universitetssykehusene i Oslo, samt ved Akershus universitetssykehus. Eksamen avvikles over 5 - 6 dager med cirka 110-130 medisinstudenter til sammen. Det kan forventes å jobbe 2 - 5 fulle dager. Hver kandidat prøves ved 4 ulike stasjoner (2 indremedisin, 1 kirurgi, 1 allmennmedisin). Ved hver stasjon er det en eksaminator og en sensor. Eksaminasjonene ved hver stasjon tar cirka 30 minutter per kandidat. Etter gjennomført eksamen møtes sensorer og eksaminatorer og avgjør om kandidatene har bestått eller ikke. Avslutningsvis får kandidatene en muntlig orientering om eksamensresultatet og om hvordan eksamensoppgavene ble løst. Eksamen foregår i to puljer, med vanligvis 4 kandidater på formiddag og 4 på ettermiddag.
Eksamen arrangeres i første halvdel av desember for høstsemestrene og i første halvdel av juni for vårsemestrene, med kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen januar og august.
Karakterskala: Per dags dato Bestått – Ikke bestått
Honoraret er per i dag kr. 522,60 per kandidat.
Første eksamen er rundt 1. – 8. desember 2023.
 
Oppdragsperioden gjelder for 1 år, med mulighet for 3 års forlengelse. Sensor må være lege med norsk autorisasjon. Sensor skal være en ekstern person og kan ikke ha ansettelsesforhold ved fakultetet utover sensoroppdragene. For muntlige/muntlige kliniske eksamener er det ønskelig at sensor ikke er spesialist i fagfeltet det eksamineres i. 
 
Sensorvirksomhet for medisinstudenter teller med 1 poeng/45 min (inntil 60 poeng) for spesialistutdanning i allmennmedisin: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/allmennmedisin/regler-for-gammel-spesialistutdanning-og-etterutdanning
 
Ved profesjonsstudiet i medisin i Oslo er eksamenene fagintegrerende, det vil si at det eksamineres både i spesifikt fagstoff samt i spørsmålsstillinger som er overgripende mellom de ulike fag som tematisk hører til semesteret; mer likt problemstillingene som møter legen i en klinisk hverdag.
 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å la selvstendig næringsdrivende fakturere UiO for arbeid som er en del av UiOs normale virksomhet, herunder sensur, undervisning og veiledning. Les mer om oppdragstakere her: Tilknytningsformer for timeansatte, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no)

UiO refunderer ikke reiseutgifter eller parkeringsutgifter i forbindelse med sensoroppdrag.
 


Søknaden 
  • Søknad med CV sendes til postmottak@medisin.uio.no eller Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo senest 18.09.23. Referanse: 2023/16400. Spesifiser hvilke eksamener du er interessert i.
Kontaktinformasjon
Eventuelle spørsmål rettes til:
MED3300 (modul 3): Merete Thomte, tlf. 22845824, e-post: merete.thomte@medisin.uio.no
MED5700 (modul 7): Veronica Hannele Karjalainen, tlf. 41287871, e-post: v.h.karjalainen@medisin.uio.no
MED6800 (modul 8): Tiril Grimeland, tlf. 22845846/45845188 , e-post: tiril.grimeland@medisin.uio.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Merete Thomte
Tittel: MED3300 (modul 3)
Telefon: 22845824
E-post: merete.thomte@medisin.uio.no
Navn: Veronica Hannele Karjalainen
Tittel: MED5700 (modul 7)
Telefon: 41287871
E-post: v.h.karjalainen@medisin.uio.no
Navn: Tiril Grimeland
Tittel: MED6800 (modul 8)
Telefon: 22845846 / 45845188
E-post: tiril.grimeland@medisin.uio.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Det medisinske fakultet, Studieseksjonen
Postboks 1078 Blindern
0316 OSLO

Send søknad på mail
Arbeidssted
Blindern
0316 OSLO