Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 
950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. 
Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.   

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus.

Avtalehjemlene er ledig for snarlig tiltredelse.   

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt for forflytningshemmede.  

Forutsetninger
 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.   
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.   
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.   
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.  

Kvalifikasjoner
 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vil bli vektlagt. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning. Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid   
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.    
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.   
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.   
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege, og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.   
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.   

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.

Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern innføres i hele Helse Sør-Øst fra 1. september 2023, se Felles henvisningsmottak - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)for mer informasjon.  

Det forutsettes at den som tildeles avtalehjemmelen inngår samarbeidsavtale med Søndre Oslo DPS.  

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Nordve
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 94813927
E-post: marianne.nordve@helse-sorost.no
Navn: Mona Harby
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 94813927
E-post: mona.harby@helse-sorost.no
Arbeidssted
Søndre Nordstrand
1272 OSLO