Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS) har ansvar for 3 bydelar i Bergen; Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Kronstad DPS er lokalisert i eit flott og moderne bygg på Danmarksplass. Vi har to store allmennpoliklinikkar og det er poliklinikk 1 som no søker overlege. Poliklinikken har for tida fem overlegar, og vi ønsker å styrke poliklinikken med ei overlegestilling til.

Poliklinikken har tre allmennteam, og har i tillegg etablert eit spissa team for spiseforstyrringar og eit for nevroutviklingsforstyrringar. Dette gjev gode vilkår for ein variert og interessant arbeidskvardag. Vi vil strekke oss langt for å legge til rette for søkaranes interesser og behov, innanfor den ramma vi har.

Poliklinikkane tar imot tilvisingar frå fastlegar, legevakta, sjukehuset og private spesialistar. Vi samarbeider med andre delar av Kronstad DPS, som ambulant akutteam, seksjon for gruppebehandling og sengepostane ved DPSet. Vi har eit godt tverrfagleg samarbeidsklima, eit godt arbeidsmljø og brei kompetanse innan ei rekke behandlingsformer. Poliklinikkane har felles internundervising og det er faste legemøte kvar veke.

Det foregår mykje spennande utviklingsarbeid ved Kronstad DPS og aktuelle søkarar vil kunne delta i dette.

Vi søker etter ein engasjert og positiv fagperson med interesse for poliklinisk arbeid, i eit stort fagmiljø med fleire overlegar og mange trivelege kollegaer! 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av tilviste pasientar som har rett til prioritert helsehjelp
 • Samarbeid med øvrige faggrupper i team
 • Vurdering av akutt tilviste pasientar
 • Mogleg deltaking i spissa fagteam vil avklarast i dialog med den enkelte søkar
 • Rettleiing av LIS-legar
 • Deltaking i den faglege utviklinga i klinikken

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjend spesialist i vaksenpsykiatri eller snart godkjend spesialist
 • Erfaring frå poliklinikk og allmennpsykiatrisk verksemd
 • Erfaring med tverrfagleg samarbeid
 • Søkar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Må ha gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Ha evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Vere fleksibel og personleg eigna for stillinga

Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Faglege utviklingsmoglegheiter


Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Onsrud
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 55 956000
Navn: Hallgeir Haaland
Tittel: Seksjonsleiar, overlege
Telefon: 55 956000
E-post: hallgeir.haaland@helse-bergen.no
Navn: Per Birkhaug
Tittel: Fungerande seksjonsleiar
Telefon: 55956000
E-post: per.birkhaug@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS), Helse Bergen
Fjøsangerveien 36
5054 Bergen