Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykosekjeden ved Haugaland DPS søkjer etter overlege i psykiatri til ein stilling som favnar både post og poliklinikk.
Stillinga gir ein moglegheit til å fylgje pasientane i fleire ledd av behandlinga, og er ein del av et spennande og utviklande fagmiljø.

Litt om oss:
Psykoseposten i Kopervik er ei døgnavdeling som behandlar vaksne menneske med blandt anna alvorleg psykisk lidning. Avdelinga legg recovery til grunn for behandlinga, og heiar fram pasientens mål og meistring.
VI har 10 behandlingsplassar, der 3 plassar er sett av til pasientar med avtale om brukarstyrt behandling og 1 plass er sett av til innleggelse på kriseseng.
Stillinga inngår i et behandlarteam saman med psykiater, lege i spesialisering, psykolog og miljøpersonell.

Psykosepoliklinikken har vore i vekst dei siste åra. Vi har over lengre tid hatt fokus på å betre behandlingstilbodet og tilbyr no et breitt tilbod til pasientane våre, i tråd med nasjonale føringar. Poliklinikken har òg et sterkt fokus på brukarmedverknad ved val av behandlingstilnærming.
Psykosepoliklinikken har et eige utgreiingsteam som i hovudsak består av psykologar og legar. Dei skal sikra at pasientane får ei heilskapleg og evidensbasert utgreiing med fokus på brei differensialdiagnostikk og tydeleg definert link mellom utgreiing, diagnose og behandlingstilbod. Av behandling tilbyr vi medikamentell behandling og psykoterapi/samtalebehandling. Vidare blir det gitt tilbod om familiearbeid, IMR - grupper, musikkterapi og livsmestringsgrupper. Poliklinikken har òg et samarbeid med NAV der alle pasientar får tilbod om Individuell jobbmestring (IPS) som ein del av behandlinga.
Psykosepoliklinikken har implementert  ACT-team saman med Haugesund kommune og er i ein prosjektperiode med middel frå Helsedirektoratet der poliklinikken kan tilby FACT oppfølging til dei resterande kommunane i opptaksområdet. Overlegen som blir tilsett bør førebu seg på at delar av stillinga vil være knytt til  FACT, i tillegg til ordinær poliklinikk.

Ved interesse for forsking kan ein få moglegheit til å delta i det pågåande kvalitetsbetringsprosjektet, eller delta i andre forskningsrelaterte aktivitetar, inkludert artikkelskriving. Det er fleire moglegheiter for å fullføra spesialistoppgåve innanfor pågåande forsking og det kan drøftast moglegheiter for å søka middel til PhD innanfor eksisterande prosjekt.

Haugaland DPS er det største distriktspsykiatriske senteret i Helse Fonna og har eit robust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under spesialisering, og dessutan høgskuleutdanna med vidareutdanning. Haugaland DPS inngår i klinikk for psykisk helsevern saman med Stord og Folgefonn DPS og to avdelingar for spesialisert behandling: Valen og Haugesund. Det er eit godt samarbeid internt i klinikken og også med eksterne fagmiljø og samarbeidspartnarar. Vi gir eit breitt behandlingstilbod som famnar rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar, ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) og dessutan ulike døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.


Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Tverrfaglig klinisk arbeid i team
 • Rettleiing og internundervisning 
 • Moglegheit for deltaking i felles bakvaktsordning med Haugesund sykehus
 • Deltaking i samhandling med pårørande, kommunehelsetenesta og andre samarbeidspartar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialisering i psykiatri
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Strukturert
 • God kommunikasjonsevne
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Må trivast i eit aktivt miljø med varierte utfordringar
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • En arbeidsplass som er i inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Kompetanseutvikling og vidareutdanning 
 • Mulighet for deltaking i prosjekt og kvalitetsutvikling 
 • Sterkt faglig fellesskap med godt arbeidsmiljø
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjer gi til kjenne dette i søknaden

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Avdelingsleiar Haugaland DPS
Telefon: +47 95767168
E-post: ingrid.camilla.aasboe.heggland@helse-fonna.no
Navn: Louise Sandve
Tittel: Funksjonsleiar Psykosepoliklinikk
Telefon: 52732100
E-post: louise.sandve@helse-fonna.no
Navn: Iselin Rundhaug
Tittel: Funksjonsleiar Psykosepost Kopervik
Telefon: 52734300
E-post: iselin.karina.sterri.rundhaug@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Asaldalvegen 1
4250 Kopervik