Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.


Vi søkjer ein engasjert overlege med fagleg teft og gode samarbeidsevner til poliklinikken vår i Molde!
Poliklinikken TSB Molde kan tilby ei fast stilling som overlege med berre dagvakter. Som overlege blir du del av ein fagleg engasjert og glad kollegagjeng som består av bl.a. psykologspesialist, sosialarbeidarar med vidareutdanning, spesialsjukepleiar, spesialpedagogar, familieterapeut og LIS. TSB avd. er opptatt av fagleg utvikling, og har fleire pågåande forskingsprosjekta knyta til PhD-løp. 

Avdeling TSB gjev tverrfagleg spesialisert behandling til vaksne med rus- og avhengigheitslidingar. Individuelt tilpassa behandling vert gjeve i form av poliklinisk oppfølging, avrusing (akutt og elektiv) samt døgnbehandling. Avdelinga består av fem ulike seksjonar lokalisert både i Ålesund og Molde. I tillegg gjev avdelinga tilbod om Legemiddelassistert rusbehandling (kjent som LAR) lokalisert i Kristiansund. For å sikre heilskaplege og koordinerte tenester samarbeider TSB med ulike eksterne instansar. I tillegg tilbyr TSB eigen poliklinisk oppfølging til pårørande.

Arbeidsoppgåvene omfattar utgreiing og behandling av avhengigheitslidingar, men i mange høve inkluderer dette også tilleggslidingar som psykisk helse og somatiske utfordringar. TSB-avdelinga har per i dag 4 overlegar med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin. I tillegg er det 6 legar som har starta på LIS-løp. Det er tett medisinskfagleg samhandling internt i helseforetaket, samt lokale faglege møtepunkt for legar i avd. TSB. 

Molde er rosene, jazzen og kulturen sin by! Og ikkje minst eit eldorado for naturopplevingar og aktivitetar. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Molde har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter.
Les meir om Molde og Romsdal  her: https://www.visitnorway.no/ 

Arbeidsoppgåver

 • Mottak og innkomst av nye pasientar
 • Medisinsk oppfølging og behandling av pasientar
 • Diagnostikk
 • Medikamentvurdering
 • Utgreiingsarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt
 • Undervisning og rettleiing

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Primært ynskjer vi lege med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin, men også psykiater, allmennspesialist og LIS mot slutten av spesialistløpet er aktuelle søkjarar
 • Gode norskkunnskapar, muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og kunne arbeide tverrfagleg
 • Kunne jobbe sjølvstendig
 • Ha et genuint ynskje om å gjere ein forskjell for menneske i vanskelege livssituasjonar
 • Å vere personleg eigna vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønsvilkår etter gjeldande overeinskomstar
 • Rekrutteringstillegg
 • Varierende og spannande arbeidsoppgåver
 • Eit sterkt fag- og forskningsmiljø (fleire pågåande forskningsprosjektar)
 • Studiepermisjon 4 mnd. kvart 5. år for spesialistar
 • Internundervisning og faggrupper på tvers av seksjonane
 • Etablert rettleiingsordningar for legar i TSB
 • Avdelinga har stort fokus på videreutvikling av terapi - og traumemetodikk
 • Ingen vaktbelastning for legar i poliklinikk
 • Stor grad av sjølvstendigheit og moglegheit for eigen utvikling av fagleg interessefelt som tangerer med TSB 
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass og godt kollegialt miljø
 • Dekning av flytteutgiftar etter gjeldande regler
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Merethe Wenaas
Tittel: Konst. seksjonsleiar
Telefon: +47 97580780
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk rusbehandling TSB Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Strandgata 1
6415 Molde