Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig fast stilling for overlege i psykiatri ved Ambulante tenester akutt og ACT Ålesund.

Avdeling for distriktspsykiatriske senter er ei av seks avdelingar i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelinga tilbyr desentraliserte tilgjengelege og samenhengande spesialisthelsetenester.

I samarbeid med kommune på Sunnmøre som er vår avdeling sitt opptaksområde vil vi arbeide for at menneske med psykiske lidingar skal kunne leve eit mest mogleg normalt liv, prega av deltaking, uavhengigheit og evne til å meistre eige liv. 
Dette inneber tilgjengelege tenester for befolkninga og stor grad av brukarmedverknad. I avdelinga er det eit tett samarbeid mellom seksjonane, med høve til fagleg utvikling og variert klinisk arbeid for medarbeidarane.
Ambulante tenester akutt og ACT Ålesund er delt i to team, eit Akutteam og eit ACT team. Begge teama tilbyr utgreiing, diagnostisering og behandling i pasienten sitt heimemiljø.

Vi gir tilbod til pasientar med psykoselidingar, angst, depresjon, traume- og personlegdomsproblematikk m.m.

Pasientane blir søkt inn frå fastlege, legevakt eller overført frå andre seksjonar i klinikken. Vi har ei tverrfagleg tilnærming i behandlinga i samarbeid med pasienten.
Overlegestillinga vi søkjer etter er knytt opp til Akutt teamet. 

Akutt heimebehandlingsteam (AHT) er ein del av spesialisthelsetenesta sitt akuttpsykiatriske tilbod for vaksne. Teamet er lokalisert på Ålesund sykehus. AHT er tverrprofesjonelt sett saman av spesialist i psykiatri, psykologspesialist, sjukepleiarar og sosionomar med vidareutdanning. AHT er eit frivillig behandlingstilbod der heimebehandling kan vere eit alternativ til akuttinnleggelse i psykiatrisk avdeling.  Brukarperspektivet står sterkt når ein får behandle pasientar i heimemiljøet. Ettersom psykiske kriser kan oppstå som følge av ein kombinasjon av medisinske, sosiale og miljømessige faktorar, får ein god oversikt over dette når ein behandlar pasienten i heimen. Pasientane blir henvist frå legevakt, fastlege, kommunale tenester eller overført frå andre seksjonar i klinikken. AHT skal vurdere pasienten innen fire timar etter mottatt henvisning.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester, fastlegar og pårørande
 •  Deltaking i kvalitetsforbetringsarbeid
 •  Deltaking i bakvaktordning 

Kvalifikasjonar

 • Overlege psykiatri, med norsk aurtorisasjon

Personlege eigenskapar

 
 • Gode evner til kommunikasjon
 • Gode evner til etablering av terapeutiske relasjonar, Innstilt på å samarbeide på tvers av faggrupper, til pasientens beste
 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • God norsk eller nordisk språkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg
 • Vere personlig eigna
 • Ha ei fleksibel haldning

Vi tilbyr

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 •  Engasjert fagmiljø med variert og bra tilbud av ambulante tenester
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Åse Helene Gjærde
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 70 10 65 33
Hjemmeside
Arbeidssted
Ambulante tenester psykisk helse DPS Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen