Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus søker lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar ved Kvinneklinikken. 

Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus er regionssjukehus for Helseregion Vest og sentralsjukehus for Vestland fylke. Avdelinga har fem seksjonar; fødeseksjon, seksjon for generell gynekologi, seksjon for fostermedisin og ultralyd, seksjon for gynekologisk kreft og for assistert befrukting. Avdelinga har omkring 50 tilsette legar. Sju av legane har også Universitetsstilling, to i hovudstilling. Det er stor vitskapeleg aktivitet ved avdelinga og alle legar deltar i klinisk undervisning. Avdelinga har 4700 fødslar kvart år, og det er stor aktivitet på alle seksjonar.

Avdelinga tilbyr alle læringsaktivitetar som inngår i spesialistutdanninga i Fødselshjelp og kvinnesjukdommar, i utdanningsmodell som starta mars 2019. Det er tillagt vakt til stillinga. Vi ønsker spesielt søkarar med noko erfaring innafor faget. Forskingserfaring vil også bli tillagt betydning.  

Avdelinga står framfor ei spennende  haust, hvor vi mellom anna skal flytte til Glassblokkane. Slikt skjer ikkje ofte i helsevesenets historie. 

Vikariatet er ledig i 6 månader med mogleg forlenging. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga.

Arbeidsoppgåver

 • LIS roterer mellom alle seksjonane i avdelinga. Mykje av tida går med til poliklinikk, men også deltaking i visitt og postarbeid, forløysingar på fødestuene og opplæring på operasjonsstua
 • Den som blir tilsett går inn i vaktturnus, for tida 12-delt

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS 3-stilling i fødselshjelp og kvinnesjukdommar
 • Gode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller annan språktest på B2 nivå

Personlege eigenskapar

 • Vi søker deg som er fagleg sterk og som likar hektiske kvardagar med vaktarbeid
 • Vi søker deg som ser viktigheten av god kommunikasjon både med pasientar og kollegaer og som spontant møter andre med blikkontakt og eit smil
 • I vår spesialitet er det utrolig viktig å behandle pasientar profesjonelt og empatisk, i tillegg til at du må like å utføre kirurgiske prosedyrar

 • Du må evne å prioritere når det oppstår dobbelsituasjonar
 • Sist men ikke minst må du ønske å bidra til eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø

  Om du kjenner deg igjen i denne beskrivinga, så finst det ikkje nokon betre arbeidsplass for deg enn Kvinneklinikken i Bergen

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr utdanning innan den mest givande legespesialiteten
 • Vi ønsker at arbeidstakarar skal trivast på jobb

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Lorentz Erland Linde
Tittel: Seksjonsloverlege
Telefon: 41456090
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen