Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

NYOPPRETTET UTADRETTET TEAM SIKKERHETSPSYKIATRI - UNIK MULIGHET

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca 670 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner; Alderpsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetpsykiatrisk seksjon. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon har et tydelig samfunnsoppdrag hvor vi skal gi behandling til personer som har en alvorlig psykisk lidelse, da hovedsakelig psykoselidelser, kombinert med alvorlig atferds-/voldsproblematikk, og samtidig ivareta samfunnets behov for trygghet. Seksjonen har et særlig ansvar for personer som er underlagt dom til tvunget psykisk helsevern, også etter utskrivelse fra sengepost. I tillegg har seksjonen et ansvar for personer som er innlagt i varetektssurrogat, samt at vi gir et tilbud om judisielle døgnobservasjoner. Opptaksområdet er Finnmark, Troms og nordre del av Nordland.

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av:

 • Sikkerhetspost A, regional sikkerhetsavdeling, med 6 plasser
 • Sikkerhetspost B, lokal sikkerhetspost, med 6 plasser 
 • Sikkerhetspost C, lokal sikkerhetspost, med 5 plasser    
 • Utadrettet team

Vi etablerer nå utadrettet team som er en høyspesialisert tjeneste som følger opp pasienter med forhøyet voldsrisiko etter utskrivelse fra sykehuset. Teamet har viktige oppgaver i utskrivelsesprosessene av pasientene fra sykehuset, samt ansvaret for ivaretakelse av samfunnsvernet etter utskrivelse. 

Arbeidet vil bestå i å legge til rette for gode rammer for den enkeltes bosituasjon ute i kommunene, kompetanseoverføring, tett samarbeid med botilbud, NAV, kommune, DPS, politi, påtale og pårørende.

Arbeidsoppgaver

 • Teamet har ansvaret for medikamentell behandling, inkludert depotinjeksjoner, for pasientene som er utskrevet.
 • Det etableres et tverrfaglig sammensatt team med med helse- og sosialfaglig bakgrunn og psykiater. Teamet vil jobbe i tett samarbeid med seksjonens overleger og psykologspesialister.
 • En viktig del av arbeidet er ambulerende virksomhet i hele opptaksområdet, så reising må påregnes. Teamet vil disponere tjenestebiler til bruk i arbeidstiden.
 • Stillingen er delt mellom utadrettet team og ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon på sykehuset. Delt arbeid sørger for inngående kjennskap til og relasjon med pasientene, først inne på sykehuset og deretter oppfølging ute i bolig. Kontinuiteten i relasjonene er et av suksesskriteriene for den trygge og gode pasientbehandlingen vi gir. 
 • Overlegene er tilsatt i seksjonen som helhet og deltar også i oppgaver på tvers av enhetene og i enhetsovergripende oppdrag slik at seksjonens oppgaver løses mest mulig helhetlig. Dette gjelder både pasientforløpene og mer utviklingsorienterte oppgaver
 • Psykiateren har det overordnende behandlingsansvaret for teamets pasienter, og derigjennom ivaretakelse av tvunget psykisk helsevern/dom på overføring til tvunget psykisk helsevern.
 • Bidra til veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering)
 • I tillegg til oppfølging av egne pasienter må det påregnes undervisning og veiledning til samarbeidene instanser, samt utarbeidelse av voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndteringplaner i tett samarbeid med seksjonens overleger og psykologspesialister.

Selvstendighet, personlig egnethet, samarbeidsevne og evne til å danne stabile gode relasjoner er svært viktig for stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri med vedtakskompetanse
 • Kompetanse på og erfaring med alvorlig psykoseproblematikk og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko
 • Lege som er i slutten av sitt spesialiseringsforløp i psykiatri oppfordres også til å søke, og kan eventuelt ansettes som konstituert overlege frem til spesialistgodkjenning foreligger.
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen, tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt.
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting.
 • Den som ansettes må ha førerkort, klasse B.

Personlige egenskaper

 • svært gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • respekterer og motiverer kolleger, og er en lagspiller som skaper gode samarbeidsforhold
 • selvstendig og løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i en sårbar situasjon
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • interessert, engasjert, tålmodig, robust og liker å jobbe med pasientforløp av lengre varighet

Personlige egenskaper, egnethet, endringsvilje og evne til samarbeid vektlegges.

Vi tilbyr

 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • rekrutteringstillegg, for tiden kr 102.000 pr år
 • deltakelse i vaktordning 
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • seksjonen har erfarne spesialister i psykiatri og psykologi
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Marita Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95898186
Navn: Per Rørvik
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90962243
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen