Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, barnesykdommer, allmennmedisin, anna relevant spesialitet

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi har ledig fast stilling for spesialist, oppstart etter avtale. 

Dersom du er opptatt av aktivitet og deltaking, har eit ressursfokus i di tilnærming og ønsker å bidra med fagutvikling i eit stort tverrfagleg miljø, kan du vere rett person for oss.  

Senteret er ein privat, ideell organisasjon som gjer tilbod om intensiv, tverrfagleg rehabilitering i spesialisthelsetenesta med tilbod både til barn og vaksne.  

Vi arbeidar i team og faggruppene består av legespesialistar, lege, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom,  idrettspedagogar, klinisk ernæringsfysiolog, logoped og miljøterapeutar. Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane. Du vil også delta i systematisk fagutvikling. 

Det er gode moglegheiter for deltaking på kurs og vidareutdanningar i tillegg til strukturert opplegg med  internundervisning og kvalitetsutvikling på senteret. Vi har eit fagleg samarbeid med fysikalsk medisinsk avdeling ved Nordås/i Helse Bergen og legane deltek fast i internundervisning saman med leger der.  Det vert lagt til rette for at ein kan hospitere ved andre institusjonar. 
 
Arbeidsoppgåver  
• Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglege rehabiliteringsteam 
• Bidra til å styrke ressursar og moglegheiter for pasientar med samansette helseutfordringar 
• Medisinske vurderingar 
• Journal- og epikrise arbeid 
• Samarbeid med anna spesialisthelseteneste og det kommunale hjelpeapparatet 
• Undervisning, opplæring og rettleiing 
• Delta i systematisk fagutvikling generelt ved institusjonen 
• Moglegheit til å observere pasientar i ulike aktivitetar både innandørs og utandørs.  
 
Faglege kvalifikasjonar 
• Norsk autorisasjon som lege. Spesialistkompetanse innan fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin eller barnesjukdommar er særleg relevant, men spesialist innan andre relevante fagområde kan og vere av interesse. 
• Relevant erfaring og interesse for rehabilitering 
• Generell IKT-kompetanse 
• Beherske norsk, muntleg og skriftleg (C1)  
  
Personlege eigenskapar 
• Like å arbeide i tverrfagleg miljø 
• Interesse for forsking og fagutvikling 
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne  
• Vere sjølvstendig og ha god vurderingsevne
• Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid  
• Interesse for å halde deg oppdatert på medisinsk- og teknologisk utvikling
 
Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Politiattest må leverast ved tilsetting. 
  
Vi tilbyr 
• Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar 
• Familievennleg jobb utan vakter 
• Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom  09.00 - 15.00. Senteret er julestengt 
• Internundervisning for legar i samarbeid med Helse Bergen 
• Gode moglegheiter for å delta på relevante kurs og utvikling av fagkompetanse. 
• Moglegheit for å legge til rette for hospitering ved andre institusjonar 
• Gode lønns- og arbeidsvilkår 
• Gode pensjonsordningar 
• Gode velferdstilbod 
• Personalbustad / hjelp til å skaffe bustad  
• Fantastisk beliggenheit og nærheit til sjø og fjell 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Adm.dir
Telefon: 57737103
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandvegen 308
6968 FLEKKE
Søk på stillingen