Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig ein fast stilling for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering. Oppstart etter nærare avtale. 

Har du lyst til å gjere ein forskjell for pasientar som treng rehabilitering etter skade eller sjukdom? 

Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass, med engasjerte og kompetente medarbeidarar, som vil ha deg med for å bidra til utvikling av gode tenester. Du får eit variert arbeidsområde med faglege utfordringar og variasjon. LIS vil få personleg rettleiar og delta i avdelinga sitt utdanningsprogram for LIS. 

ReHabiliteringsklinikken greier ut og behandlar menneske med medfødde og erverva skadar, slik at dei kan oppleve meistring, livskvalitet og eit forbetra funksjonsnivå i kvardagen. Hos oss får du samarbeide med medarbeidarar frå dei fleste helseprofesjonar. Vi arbeider tverrfagleg med komplekse medisinske problemstillingar. 

Klinikken består av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), Habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Klinikken gir spesialiserte tilbod og tenester til personar med komplekse og samansette behov for utgreiing, vurdering og rehabilitering/habilitering i sjukehus. Tilbodet omfattar døgnbehandling, dagbehandling og poliklinikk. Vi har fleire regionale funksjonar og ein nasjonal funksjon, og er tyngdepunktet for spesialisert habilitering og rehabilitering for vaksne i Helse Vest. Vi samarbeider tett med ulike einingar i spesialisthelsetenesta inkludert psykisk helsevern, og førstelinjetenesta. 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering held til på Nordås og gir tilbod til pasientar med erverva hjerneskade, multitraume, nevrologiske lidingar og skadar, kreft, brannskade, amputasjonar, funksjonelle nevrologiske lidingar, CFS/ME, muskel- og skjelettskadar/-smerter m.a. Vi har for tida totalt 17 legar inkludert LIS.

Klinikken er inne i ein spennande utviklingsfase med mange pågåande og planlagde utviklings- og endringsprosessar, m.a. knytta til nybygg og samlokalisering på Nordås om nokre år.   

Etter fullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling på sengepost og i poliklinikk
 • Vurdering av tiltak vidare og dialog med/tilvising til andre instansar
 • Råd og rettleiing til pasientar og samarbeidspartar
 • Samarbeid i tverrfagleg team
 • Særfagleg og tverrfagleg fagutvikling
 • Kurs, undervising og pasientopplæring
 • LIS deltar i praktisk undervising av medisinarstudentar
 • Inngå i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS stilling i fysikalsk medisin og rehabiliterinng
 • Motivasjon og interesse for tverrfagleg medisinsk rehabilitering
 • Erfaring med målgruppene frå rehabiliteringseining i spesialisthelsetenesta kan vere ein fordel 
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Erfaring med, og gode evner i forhold til tverrfagleg teamarbeid
 • God kommunikasjon på norsk, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Gode relasjonelle ferdigheiter og samarbeidsevner
 • Evne til å vere målretta og fleksibel, og vilje til nytenking
 • Ønskjer å vidareutvikle kompetansen din og bidra i fagutvikling og forsking  
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Tolmod og evne til å jobbe langsiktig og kan også handtere travle og akutte situasjonar
 • Trivast i eit tverrfagleg miljø 
 • Arbeider godt både sjølvstendig og i team
 • Personleg egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Eit spennande tverrfagleg arbeidsmiljø, høg kvalitet og fokus på kontinuerleg forbetring
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass som er ein inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Eirik Vikane
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 55918444
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
ReHabiliteringsklinikken/ Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Nordås, Helse Bergen 
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal
Søk på stillingen