Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ref LiU-2022-04396
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i klinisk kemi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
  förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
  
Ämnesområde
Klinisk kemi
  
Beskrivning av ämnesområdet
Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som inriktar sig på användning, utvärdering och införande av biokemiska, immunologiska, fysikalisk-kemiska och molekylärbiologiska metoder för att genom undersökning av kroppsvätskor, vävnader, celler (och deras sub-strukturer) och kroppsutsöndringar samt genom funktionsundersökningar påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekterna av behandling.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Innehavaren av denna anställning förväntas bedriva forskning inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas bidra till ämnesområdets fortsatta utveckling vid institutionen genom engagemang i utbildning på grund och avancerad nivå men även bidra i utbildning av ST-läkare och personal när det gäller klinisk kemi och laboratoriemedicin. Dessutom bidra med rådgivning och information till sjukvården i Region Östergötland, ta medicinskt ansvar för grupp av analyser (område blir beroende på sökandes kompetens och laboratoriernas behov) samt medverka i utvecklingen av analyser för sjukvårdens behov. Vidare krävs god förmåga att tillgängliggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning.
Anställningen kräver förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra utbildningsverksamhet inom grundutbildning och forskningsverksamhet, kännetecknat av god samverkan mellan lärare/studenter och mellan kollegor.

Undervisningen sker på svenska och engelska.  
  
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  
Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.
  
Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma i fråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.
  
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
  
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
  
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
  
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.   

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
  
Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.
  
Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.
  
Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.
  
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
Klinisk kemi ingår i avdelningen klinisk kemi och farmakologi som är en del av Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Linköpings universitet är känt för innovation och nytänkande och här finns en kreativ miljö med mycket goda möjligheter till samarbeten både med kliniska och prekliniska discipliner inom fakulteten och med andra fakulteter. Den medicinska fakulteten har en mycket stark core facility inom flödescytometri, mikroskopi och molekylärbiologi och det finns även relevanta resurser inom Tekniska fakulteten.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 januari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Linköpings Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Aardal
Tittel: Verksamhetschef klinisk kemi vid Region Östergötland
Telefon: +46 10 103 30 54
E-post: Elisabeth.Aardal@regionostergotland.se
Navn: Emma Törnqvist
Tittel: HR-partner
Telefon: +46 13 28 11 32
E-post: emma.tornqvist@liu.se
Navn: Eva Lindström
Tittel: Universitetslektor, avdelningschef
Telefon: +46 13 28 22 27
E-post: eva.lindstrom@liu.se
Navn: Nico Rönnberg
Tittel: Sekreterare i anställningsnämnden
Telefon: +46 13 28 22 41
E-post: nico.ronnberg@liu.se
Navn: Tomas Lindahl
Tittel: Professor
Telefon: +46 13 28 24 17
E-post: tomas.lindahl@liu.se
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 LINKÖPING
sweden