Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Haugesund sjukehus har klinikkar for medisin (inkl. barn og nyfødd), kirurgi (inkl. føde/gyn og fertilitet) psykiatri, og medisinsk service (inkl. akutt, radiologi, klinisk kjemi og patologi). Medisinsk klinikk omfattar indremedisin med greinspesialistar i dei fleste fagområda samt nevrologi, smittevern, rehabilitering, lærings- og meistringssenter og geriatrisk eining. Klinikken er godkjend som utdanningsavdeling for indremedisin, nyresykdommer, kardiologi, lungesjukdomar, gastroenterologi, blodsykdommer, endokrinologi og geriatri. Innan indremedisin har vi 16 legar i spesialisering og 20 overlegestillingar.

Haugesund sjukehus har nå ledig ei fast overlege stilling i nyresykdommer. Om det ikkje melder seg søkjarar som er/kan bli spesialist i nyresykdommer, kan det vere aktuelt å tilsetje overlege i indremedisin.

Fagområdet nyresykdommer er organisert i Seksjon for gastroenterologi og nyremedisin. Seksjonen har 14 sengeplasser (omtrent 7 nyrepasienter og 7 gastroenterologiske pasienter). I tillegg er det dialyseavdeling med hemodialyse (for tida om lag 30 pasienter), peritoneal dialyse (for tida om lag 5 pasienter) og seksjonen har også ansvaret for tilsyn med dialyseavdelingen ved Odda Sjukehus og ved dialyse-satellitt i Sauda. Det er omfattande poliklinisk drift. Totalt sett dekkar seksjonen det aller meste av fagfeltet nyresykdommer med bred ny nyremedisinsk aktivitet, akutt og kronisk dialyse, månedlige nyrebiopsimøter, plasmaferese og lipidaferese. Det er for tida tilknytta ca 2 overlegestillingar til seksjonen og 2 legar i spesialisering. Det er ikke organisert eigen ordning for dialysevakt. Det er ein omfattande forskningsaktivitet ved seksjonen og to legar i avdelingen arbeider med PhD prosjekt. 

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk tjeneste på post, dialyse og i poliklinikk..
 • Deltaking i felles indremedisinsk overlegevakt, for tida 16 delt. 

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer ein overlege som er godkjend spesialist i indremedisin og/eller nyresykdommer. 
 • Legar som er i utdanning og kan få slik spesialistgodkjenning innan 1-2 år er velkomne til å søkje.
 • Utdanningsretning: Medisin.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må legges ved søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan man unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein overlege i nyresykdommer som ønsker å arbeide tett på pasientane og utvikle faget i eit godt kollegialt miljø.     
 • Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 • Personlege eigenskaper vil bli tillagt avgjerande vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeids- og lønnsvilkår etter lokal overeinskomst og individuell avtale.
 • Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg nivå.
 • Legger til rette for og prioriterer forsking og utvikling.
 • Seksjonen har organisert internundervisning i nyresjukdommar.
 • Andre opplysninger: Ingen reiseverksemd

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 95176101
Navn: Borghild Aakra
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 48159445
E-post: Borghild.Aakra@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Haugesund Sykehus
5528 Haugesund
Søk på stillingen