Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

Avdeling psykisk helsevern Valen sjukehus
Valen sjukehus ligg under Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Ved sjukehuset er det 4 døgnpostar og ein poliklinikk; Akuttpost, Psykosepost, Sikkerhetspost, Sikker/rehabilitering og eit ambulant sikkerhetsteam (AST). Faggruppa omfattar overlege med spesialitet i psykiatri, psykologspesialist , lis.lege, sosionom,  psykiatriske sjukepleiarar, aktivitør og miljøpersonell. 

Spesialisert behandling Valen sjukehus har ledig 100% overlegestilling.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og testing
 • Behandling og oppfølging av pasientar
 • Vedtaksansvarleg for pasientar på tvunge psykisk hesevern og dom til behandling
 • Vere del av det tverrfaglege behandlingsteamet på posten
 • Inngår i bakvaktssystem for legar.
 • Rettleie legar i spesialisering
 • Rettleiing av studentar og anna helsepesonell

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon.
 • Godkjent spesialist i psykiatri.
 • Kunnskap til EPJ med både DIPS og Meona
 • Vedtakserfaring
 • LiS som er nær spesialisering kan tas i betrakning
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert og engasjert
 • Tålmodig og evne til å knytte relasjon
 • Høg grad av etisk- og fagleg ansvarsbevissthet
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

  Eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø med gode mogleheiter til å få bruke seg sjølv fagleg gjennom varierte og utfordrande kliniske problemstillingar.
  Helse Fonna ynskjer å legge til rette for høg fagleg standard og  kompetanseutvikling  for den enkelte tilsette. Som overlege tilsett i Helse Fonna har ein eit fast  kursbudsjett for vedlikehald av spesialiteten. 

  Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  Gode pensjons- og forsikringsordningar

  Valen sjukehus ligg i naturvakre Sunnhordland/Hardanger med fjord og fjell og rikeleg moglegheiter for frilufstliv både på sjø og fjell. Velferdslaget har hytter som tilsette kan nytte. Gode oppvekstvilkår for barn med skule og barnehage . Regionssenteret  Husnes ligg like i nærleiken  med service og handlesenter.  Regionen kan i sommarhalvåret  by på eit rikt kulturtilbod med Baroniet i Rosendal i nærområdet.

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Karl-Heinz Escher
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 53466400
Navn: Marianne Lund Anderssen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: (+47) 53466407
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling psykisk helsevern Valen sjukehus, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 15
5451 Valen
Søk på stillingen