Kort om arbeidsgiver

VI har 1 ledig fast LIS-3 stilling  og 1-2 LIS3-vikariat med oppstart senest 15. august 2022. Lengden på vikariatene vil være 6 måneder med mulighet for forlengelse. Ved internt opprykk kan ytterligere vikariater bli ledige av kortere eller lengre varighet.

Ortopedisk avdeling har 48 sengeplasser, er en gruppe 1 avdeling pr i dag og vi er en LIS3 institusjon. Vi driver utstrakt operativ virksomhet. Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarcomer og scolioser.

Avdelingen er delt i fire seksjoner: seksjon for leddproteser, seksjon for rygglidelser, seksjon artroskopi og traumatologi og seksjon for ankel-, fot- og barneortopedi. Sistnevnte seksjon ivaretar også amputasjonskirurgi. Sykehuset har en dagkirurgisk enhet hvor ortopedisk avdeling har flere operasjonsstuer per uke. Denne er lokalisert i gangavstand fra hovedsykehuset. Vi har samarbeid med plastisk kirurgisk avdeling om deler av håndkirurgien. Avdelingen har tre-sjiktet vaktordning og den som tilsettes må delta i vakt. En må ha godkjent LIS1 for å kunne gå i vakt og søke på stillingen.

Det satses betydelig på forskning i avdelingen. Vi er tildelt strategiske forskningsmidler for prosjektet: "Frakturregisteret i Helse Vest; en regional kunnskapsdatabase for epidemiologisk og klinisk forskning på frakturer og frakturbehandling." Prosjektet er av en størrelse som tilsvarer et par årsverk. Det kan være mulighet for å delta i dette forsknings- og kvalitetssikringsprosjektet for kortere eller lengre perioder. Det kan også være aktuelt å delta i noe undervisning/instruksjon av medisinske studenter.

Avdelingen har LIS-3 utdanningsprogram, og har utdannede veiledere.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Oppstart for stillingen vil være senest 15. august 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens ordinære drift med klinisk arbeid i ved sengepost, poliklinikk, skadepoliklinikk samt elektiv og akutt ortopedisk kirurgi
 • Undervisningsoppgaver
 • Delta i utarbeidelse av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Delta i forvakt.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent LIS1 tjeneste.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med lokal og sentral lønnsavtale.
 • God pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Dag Rune Sjøen Pedersen
Tittel: Avdelingssjef/-overlege
Telefon: 97653440
E-post: daep@sus.no
Navn: Mona Moss-Iversen
Tittel: kontorleder
Telefon: (+47) 51 51 86 10
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image