Kort om arbeidsgiver
Vi søkjer etter overlege med spesialitet i Indremedisin (eller spesialitet innanfor anna indremedisinsk retning) til fast stilling.

Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom. I akuttmottak har Mottaksklinikken sine overlegar eit særskild ansvar for primærvurdering/triage samt oppfølging av pasientar med høg hastegrad. Kortidsposten er ein observasjonseining for pasientar med avklarte problemstillingar og forventa kort liggetid. Diagnostisk senter er ein poliklinikk med ansvar for eit diagnostisk pakkeforløp for pasientar med mistanke om alvorleg sjukdom/kreft med usikker organtilhøyrsle. Akuttposten er spesialisert på rusproblematikk. I tillegg har vi ein eining for forsking og utvikling. Overlegane er tilsette i Mottaksklinikken, i tillegg kjem legar på vakt/ konsultativ basis frå dei andre kliniske miljøa på sjukehuset.

Det var ca 42 000 pasientar gjennom akuttmottak og nærare 12 000 ØH avdelingsopphald i sengeeiningane i løpet av 2021. Mottaksklinikken har overlegar med bistilling ved UiB og det pågår for tida fleire store kliniske studiar.

Søkjarar med kort tid igjen til spesialisering blir også oppfordra til å søkje. 

Arbeidsoppgåver

 • Legane som blir tilsette i Mottaksklinikken vil få oppgåver i høve til system, som til dømes klargjering av ansvar, pasientlogistikk og samhandling. Likeeins vil dei ha ei koordinerande rolle i mottak og ansvar for den initiale medisinske vurderingar av pasientane
 • I Utgreiingsmottaket, Korttidsposten og Akuttposten har overlegane det medisinske ansvaret i teamet kring pasientane
 • Det er 15-delt vakt med arbeidstid til kl 22 og heimevakt

Kvalifikasjonar

 • Mottaksklinikken treng tverrfagleg kompetanse og vi søkjer etter overlegar med indremedisinsk fagleg bakgrunn. Mottaksklinikken er godkjend som utdanningsstad for spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin. Søkjarar med indremedisinsk spesialitet vil få tilrettelagt teneste for godkjenning også i denne spesialiteten
 • Norsk autorisasjon
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med spesialitet innanfor anna indremedisinsk retning vil også bli vurdert som kvalifisert

Personlege eigenskapar

 • Din motivasjon for å arbeide med akutt sjuke pasientar er veldig viktig
 • Vi søkjer deg som trivast når det er travelt, har pasienten i fokus og er opptatt av god logistikk og høg fagleg kvalitet i akuttkjeda
 • Du må like utgreiing og diagnostikk og du hentar fram det beste i deg når du jobbar i tverrfaglege team

Vi tilbyr

 • Ein unik moglegheit til nybrotsarbeid
 • Høgt fokus på forsking
 • Spennande, aktivt og tverrfagleg arbeidsmiljø med høgt tempo
 • Løn etter avtale
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Tarjei Nestegard
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 41313301
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen