Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling for LIS3 ved tverrfagleg behandlarteam poliklinikk Folgefonn DPS i Odda. 

Folgefonn DPS er ein seksjon i klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Folgefonn DPS har ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i kommunane Kvinnherad og Ullensvang med eit samla befolkningsgrunnlag på ca. 22 000 innbyggjarar.

Poliklinikken er fordelt på 2 lokasjonar, Odda sjukehus og Valen sjukehus. Poliklinikken har tilsatt 2 overlegar i psykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykologar, spesialsjukepleiarar og klinisk sosionom.  Det er gode samarbeidstilhøve mellom poliklinikk, ambulant eining og døgnpostar med sikte på å tilby eit heilskapleg og tverrfagleg behandlingstilbod. Poliklinikken i Odda har også Treningspoliklinikk og Ruspoliklinikk som del av det allmennspsykiatriske behandlingstilbodet. 

Folgefonn DPS har idag 12 døgnplassar totalt fordelt på psykose-/rehab.- og allmennpsykiatrisk post på Valen. Det vert gjeve tilbod om kriseplass og brukarstyrt opphald. Døgnavdeling Valen har eit tverrfagleg behandlarteam med 2 stillingar for overlege i psykiatri, psykolog og LIS3-lege. Døgnavdelinga er godt bemanna med spesialsjukepleiarar og hjelpepleiarar.

 Folgefonn DPS er godkjent utdanningsinstitusjon i psykiatri med 2 år med desse områda:

 • Langtidsbehandling/rehabilitering av psykoselidingar,
 • Fordjupningsteneste i korttidsintervensjon av ikkje - psykotiske tilstandar
 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Helse Fonna HF legg til rette for gjennomføring av heile spesialiseringsløpet i foretaket. 

Folgefonn DPS har godkjenning som sideutdanning  for allmennlegar.  

Det er høve til å søkja stilling for ein kortare periode om det er behov for det.


Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle eininga
 • Vere ein aktiv del av det tverrfaglege behandlingsteamet
 • Medikamentell behandling, individualterapi, vurdere pas. for andre behandlingsformer bla. treningspoliklinikk og strukturert dagbehandling

Kvalifikasjonar

 • Godkjent medisinsk embetseksamen.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarande 
 • Grunnleggande IKT-kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystem.
 • Gode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg
 • Lege med lisens kan verta midlertidig tilsett ved mangel på kvalifiserte søkjarar

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter ein pasientorientert medarbeidarar med evne til å arbeide strukturert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsording, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift ( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Fagleg vegleiing individuelt og i grupper
 • Internundervisning og regelmessig fagleg fellesskap med Valen sjukehus.
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Hjelp til å skaffa bustad

 

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Hege Lægreid Røssland
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53 46 64 12
E-post: hege.laegreid.rossland@helse-fonna.no
Navn: Rolf Christian Mehl
Tittel: Konst. avdelingsoverlege
Telefon: 53 65 10 51
E-post: rolf.christian.mehlh@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Folgefonn DPS, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 1
5750 Odda
Søk på stillingen