Kort om arbeidsgiver

VIL DU BLI VÅR KOLLEGA: VIKARIAT FOR OVERLEGE I 100 % STILLING MED VARIERTE
OPPGÅVER OG GOD MOGLEGHEIT TIL Å PÅVIRKE EIGEN ARBEIDSKVARDAG.

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal søker etter overlege i 100 %
vikariat, med spesialisering innan allmennmedisin, psykiatri, nevrologi eller
fysikalskmedisin. Dette er eit vikariat som går fram til 30.06.2023, med gode
moglegheiter for at den blir fast. Søkjar vil samarbeide tett med vår overlege,
som pr. i dag går i 50 % stilling. Det ligg ikkje vaktoppgåver til stillinga og
arbeidstida er frå kl. 08:00 – 16.00, med fleksitidsordning.

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal er organisert som eigen seksjon i avdeling for sjukehuspsykiatri.
Seksjonen gir eit tilbod til vaksne med medfødde eller tidleg erverva
funksjonsnedsettingar. Tilbodet omhandlar tverrfagleg utgreiing, behandling,
rettleiing og oppfølging, samt kurs og opplæring. Arbeidet er variert,
utfordrande og spanande og du får tid til å arbeide systematisk med samansette
problemstillingar.

Vi legg opp til at du, saman med vår overlege, kan knytte deg til kollegaer
innan habilitering i regionen og det er gode samarbeidsforhold i helseføretaket
mellom ulike spesialistar innan psykiatri, nevrologi og fysikalskmedisin.

Vi har eit godt tverrfagleg miljø, med faggruppene lege, psykolog, vernepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut,
barnevernspedagog, sosionom og spesialpedagog. Alle tilsette har relevant
vidareutdanning eller spesialisering. Arbeidsforma er både
poliklinisk og ambulant, tilpassa pasienten sine behov.

I 2024 flytter vi inn i psykiatri- og habiliteringsbygget i SNR Hjelset.

Molde er rosens, jazzens og kulturens by, og ikkje minst eit eldorado for fjellturer, alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Vi har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter. Molde by fornyar seg med m.a. ny sjøfront og fleire spennande kaféar og spisestadar.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene for lege vil vere medisinsk vurdering, utgreiing og diagnostikk samt medisinsk oppfølging av pasientar med blant anna nevropsykiatriske, nevromuskulære, nevromotoriske og genetiske tilstandar
 • Arbeidet foregår i tverrfaglege team
 • Lege vil også ha ein rådgjevande funksjon knytta til medisinskfaglege problemstillingar til pasientar, pårørande og primærhelsetenesta

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer etter lege med relevant spesialisering
 • Vi forutset at søkjar meistrar norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og munnleg
 • Må ha førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Evne til sjølvstendig planlegging og gjennomføring av arbeidet
 • Gode evner til samarbeid i eit tverrfagleg miljø

Vi tilbyr

 • Eit godt, stabilt og tverrfagleg arbeidsmiljø.
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Kompetanseutvikling
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Husby
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 415 54 505
E-post: Hilde.Husby@helse-mr.no
Navn: Heidi Bersås Åndal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 712 17030
E-post: heidi.bersas.andal@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF
Eikremsvingen 2 D
6422 Molde